תלמוד ירושלמי – דמאי

תלמוד ירושלמי – דמאי

רבני בית המדרש

מחיר: 80 ₪

מהדורת קרן רא"ם

נערך וכתב ע"י הרב ישראל משה פריד שליט"א.

על הדף הובאו: ילקוט ראשונים, הגהות הגר"א, ביאור הגר"א וברכת ישראל.

בסוף המסכת נוספו: משניות עם פירושי רבותינו הראשונים, ירושלמי וילנא עם פירוש פני משה ורדב"ז, משניות עם פירוש הרע"ב, תוס' יו"ט ושאר מפרשים, לקד סוגיות עיקריות מן בבלי.

בהוצאת המכון ללימודי המוות התלויות בארץ שע"י ביהמ"ד גבוה להלכה בהתיישבות.