תלמוד ירושלמי – ביכורים

תלמוד ירושלמי – ביכורים

רבני בית המדרש

מחיר: 80 ₪

מהדורת קרן רא"ם

נערך ונכתב על ידי הרב שובאל בן שלמה שליט"א.

על הדף הובאו: שינויי נוסחאות, ילקוט ראשונים, ביאורי הגר"א ציונים והערות בשם ברכת שובאל.

נוספו עליהם: ירושלמי נוסחת הרש"ס ופירושו, ירושלמי מהדורת אמסטרדם עם פירוש מהר"א פולדא וניר, ירושלמי דפוס וילנא עם פירוש פני משה ורדב"ז, משניות עם פירושי רבותינו הראשונים, משניות עם פירושי הרע"ב, תוס' יו"ט ועוד, לקט סוגיות עיקריות מן תלמוד בבלי.

בהוצאת המכון ללימודי מצוות התלויות בארץ שע"י ביהמ"ד הגבוה להלכה בהתיישבות.