חדש! דיני תרומות ומעשרות לרבינו האר"י ז"ל

חדש! דיני תרומות ומעשרות לרבינו האר"י ז"ל

הרב מיכאל גלעדי שליט"א

מחיר: 30 ₪

רבינו מרן הרב חיים ויטאל זצ"ל, בספרו שער  המצוות הביא פסקי הלכת ודינים בהלכות התלויות בארץ, מרבו הגדול האריז"ל: הלכות אלו היו נחלת הפרט, ורק יחידים ממש השתמשו בהם. הרב מ. גלעדי ערך את דיני האריז"ל עם ביאור דבריו בהרחבה, ובהשוואה לתשובות רבותינו האחרונים כולל משא ומתן בדבריהם.