עוד על מצוות הפרשת חלה

תגיות קשורות

שאלה

בביתנו ישנם מבני הבית שאוכלים רק לחם כוסמין וישנם שאוכלים רק קמח חיטה. ברצוננו להפריש חלה.
האם ב' עיסות האחת מקמח כוסמין והאחת מקמח חיטה, שאין בכל אחת שיעור הפרשת חלה, יכולות להצטרף לשיעור הפרשת חלה?

תשובה

עיסה של קמח חיטה יכול להצטרף עם עיסה של קמח כוסמין על ידי נשיכה [נשיכה פירושו ששני הבצקות דבוקים זה בזה בחזקה, שכאשר יפרידו אותם תישאר חתיכה מדובקת בחבירתה, וחיבור זה נקרא בלשון חז"ל נשיכה], או על ידי צירוף סל [כששני העיסות או הלחמים נמצאים בתוך כלי אחד]. אמנם אם יש קפידא שלא יתערבו העיסות זה בזה, אינם מצטרפין, ולכן היכא דיש כאלו שאוכלים רק מקמח חטין ויש שאוכלים רק מקמח כוסמין, ואם כן מקפידים שלא יתערבו העיסות זה בזה, לכן אין העיסות מצטרפים לחיוב חלה.  

סוג הקמח:יכול להצטרף עם:
חיטהכוסמין
שעורהכוסמין, שיפון ושיבות שועל (חוץ מחיטה)
כוסמיןחיטה, שעורה, שיפון ושיבולת שועל (עם כולם)
שיפוןכוסמין ושעורה ויש אומרים גם עם שיבולת שועל.  
שיבולת שועלכוסמין ושעורה ויש אומרים גם עם שיפון.

הרחבה

שני עיסות שאין בכל אחד מהם כשיעור חלה, יכול להצטרף ביחד לכדי שיעור חלה, על ידי נשיכה[פירוש שב' הבצקות מדובקים במקום אחד שאם ינתקו אחד מהשני חלק מבצק אחד יעבור לחצי השני], או על ידי צירוף סל [שמכניסים את כל העיסות או הלחמים בתוך כלי אחד].

והנה אם מערב כמה מיני קמחים ועושה מהם עיסה, נחשב לעיסה אחת, וכל חמשת מיני דגן מצטרפין לשיעור, אבל אם עושין עיסות נפרדות משני סוגי קמחים, אין העיסות מצטרפין לכדי חיוב אלא אם כן מתקיימים שני תנאים  א. שיהא ממין אחד וכפי שנפרט בהמשך מה נחשב למין אחד ב. שלא יהא קפידא בעירוב העיסות.

במשנה (חלה פרק ד משנה ב) מונה איזה סוגי קמחים נחשבים למין אחד, "איזה הוא מין במינו החטים אינן מצטרפות עם הכל אלא עם הכוסמין, והשעורים מצטרפות עם הכל חוץ מן החטים רבי יוחנן בן נורי אומר שאר המינים מצטרפין זה עם זה".

וכן פסק בשולחן ערוך (סימן שכ"ד סעיף ב) "חמשת מיני תבואה מצטרפין, שאם אין בעיסה אלא חמשת רבעים מחמשתן, מצטרפין. במה דברים אמורים כשערבן קמח. אבל אם לש כל אחד לבדו, ואין בו כשיעור, ומדבקו למין אחר, אין מצטרפין אלא בזה הסדר: החטים אין מצטרפין אלא עם הכוסמין, והכוסמין מצטרפין עם כל אחד ואחד. השעורים מצטרפים עם הכל חוץ מעם החטים. שיפון מצטרף עם שעורים וכוסמין, ולא עם שבולת שועל וחטים. שבולת שועל מצטרף עם שעורים וכוסמים, ולא עם חטים ושיפון. ולהרמב"ם, כוסמין ושבולת שועל ושיפון מצטרפים".

ולפי זה עיסה העשוי מחיטים יכול להצטרף עם עיסה מכוסמין. עיסה משעורים יכול להצטרף כל מיני הדגן חוץ מחיטים. עיסה מכוסמין מצטרף עם כל המינים. עיסה משיפון מצטרף עיסת כוסמין ושעורה, ויש אומרים גם עם שיבולת שועל. ועיסת שיבולת שועל מצטרף עם כוסמין ושעורה, ויש אומרים גם עם שיפון ראה למטה טבלה[1].

תנאי נוסף שצריך כדי שהעיסות יתחייבו הוא שלא יקפידו על עירוב העיסות, דאם מקפידים על עירוב העיסות, אין העיסות מצטרפות אפילו הם נחשבים למין אחד, וכדאיתא במשנה (שם משנה א) "שתי נשים שעשו שני קבין ונגעו זה בזה אפילו הם ממין אחד פטורים ובזמן שהם של אשה אחת מין במינו חייב ושלא במינו פטור". והפירוש דכל אשה עשתה עיסה שהוא שיעור קב, שהוא פחות משיעור חלה, וע"י צירוף שני העיסות יש שיעור חלה, מכל מקום אינם מצטרפים לשיעור חלה, כיון שבדרך כלל שני נשים שעושות עיסות נפרדות מקפידות שלא יתערבו עיסותיהם זה בזה, ולכן אין העיסות מצטרפות.

וכתבו הראשונים דהיכא דמקפידות אין העיסות מצטרפות לא על ידי נשיכה ולא על ידי צירוף סל, וכמו שכתב הר"ש והרא"ש (שם) על המשנה על צירוף עיסות בזמן שיש קפידא, "ואין מועיל לא נשיכה ולא צירוף סל כיון דמקפידות". וכן כתב הרשב"א (בפסקי חלה שער ב) והאור זרוע (סימן רמב) ושאר הראשונים.

ולפי מה שנתבאר אף שחטין עם כוסמין נחשבים למין אחד לגבי צירוף עיסות, ולכן יכולים העיסות להצטרף בנשיכה או בצירוף סל, אמנם זה דווקא כשאין קפידא על עירוב העיסות, אבל במידה שמקפידין על העירוב, וכמו שכן הוא בדרך כלל כשעושין שני עיסות שונות, משום שאלו רוצים לחם דוקא מקמח חטין, ואלו רוצים רק מקמח כוסמין לכן אין העיסות מצטרפים לחיוב.

וכן כתוב בשו"ת מהר"ח או"ז (סימן לד) דחיטין וכוסמין בסתמא נחשב שמקפיד על התערובת ואינו מצטרף.

יש מהאחרונים שסוברים שבצירוף סל יכולים להצטרף שני לחמים אף שיש קפידא בצירוף העיסות, וראוי לחוש לזה, מכל מקום כתב במשפטי ארץ (פרק ב הערה 32) שזה רק בעיסה העשוי ממין אחד, אבל בשני מינים, אף במינים המצטרפים כל שיש קפידא בעירוב העיסות אינם מצטרפות.