תגיות קשורות

מה ענין שמיטה אצל פרחים – הסבר

על החששות והבעיות בשוק הפרחים בשנת השמיטה. הפתרונות ההלכתיים והפיקוח על מנת שנוכל להשתמש בפרחים גם בשנת השמיטה

רבי שבתי מרקוביץ שליט"א

כשרות למהדרין

בפרחים אין קדושת שביעית [ואין בהם איסור ספיחין], ואמנם בפרח המיועד לריח יש דיני שביעית, אך מבדיקות מול מגדלי הפרחים בזמנינו כמעט ולא מצוי פרחים שמגדלים אותם למטרות הפצת ריח וכדומה.

הצורך בהשגחה בפרחים היא למנוע שימוש בפרחים שנעבדו באיסור. ממרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שמענו – שאף לאותם שהקילו בנעבד בשביעית אין זה אלא לצורך אכילה שיש בו "חיי נפש" שהקלו לסמוך על שיטות ש"נעבד" אסור, אך לצורך נוי וכדומה לא הקלו. ומלבד זאת, וכי אפשר שיהא אדם מהדר שולחנו ביום השבת בזרי פרחים שיש בקנייתם סיוע לדבר עבירה, וחוללה בעבורם שבת הארץ?

  1. פיקוח להימנע מזריעה ושתילה בשביעית.
  2. להימנע מגיזומים הגורמים להשבחת הצומח האסורים בשביעית.
  3. להימנע ממלאכות שאינם למניעת הפסד ניכר, דישון, מעוררי צמיחה וכדו', שהותר רק הנצרך. ואם מבקשים לדשן בדבר הגורם השבחת הגידולים, צריך פיקוח כיצד ואיך מבצעים זאת כהלכה.

התוצאה של ההיצמדות להנחיות ההלכה והפיקוח הוא שהפרחים יהיו ללא חשש 'נעבד' בשמיטה.

בחוברת 'מועדים לשמיטה', מופיעים כל תאריכי הזריעה ושיווק של תוצרת קדושה בקדושת שביעית ואיסור ספיחין, כמו גם פרטי כל הפרחים, מועדי השתילה, הפריחה והקטיף, ובכל מקרה נדרש עליהם בשמיטה שלא נעשו מלאכות אסורות.

פרחים רב שנתיים [שלא נצרך לזרוע בשביעית ח"ו], חממות עם מצעים מנותקים, הגדל בערבה, יבוא מחו"ל, ויבול נוכרי. בכולם נדרש פיקוח שלא נעשו מלאכות האסורות בשמיטה.

לפי שיטת מרן החזון איש זצ"ל גם עציץ שאינו נקוב כשהוא יוצא מחוץ לבית נחשב בכך זורע, לכן למרות שאפשר עקרונית לפקח על עציצים [שאינם נקובים] מהרגע שהוכנו במשתלה עד שמגיעים לחנויות שיהיו בתוך אריזות סגורות, קיים קושי לפקח על ההידור בכשרות בעציץ בשנת השמיטה ואיננו יכולים לפקח כיצד ינהג בהם הקונה בלכתו מהחנות/דוכן, על כן איננו נותנים הכשר לעציצי פרחים.

נחלק זאת לכמה סוגים:

  1. מגדלי פרחים.
  2. סיטונאים/יבואנים של פרחים.
  3. חנויות/שוזרות
  4. דוכני רחוב [בעיקר בערבי שבתות].

 

ראשית זה הפיקוח היומיומי בשטחי הגידול אצל המגדלים שקיבלו על עצמם לפעול בשמיטה כפי ההלכה.  בסיטונאות ובחנויות סובב משגיח לוודא שכל הפרחים המגיעים מאושרים.

אופן הפיקוח בדוכנים לממכר פרחים ברחבי הערים:  המשגיח מפקח מראש במקום בהם מכינים את הזרים לוודא שכל הפרחים מגיעים ממקורות מאושרים. לאחר הכנת הזרים – ועטיפתם בצלופן המוכר – מסמן המשגיח את זר הפרחים עם מדבקת הולוגרמה עם חותם הכשרות הזרים המוכנים מוכנסים לקירור ו'יוצאים' לשווקים לקראת שבת, ומידי סופ"ש סובב פיקוח בכל הדוכנים.

פירטנו לעיל את מלאכת הכשרות, בסיטונאות/חנויות תתנוסס תעודת כשרות. בדוכני הפרחים, מלבד סימון הזרים עם הולוגרמות מקבל הדוכן אישור פיקוח בתוקף לאותו שבוע. על האישור מופיע תאריך עדכני שם הדוכן ומיקומו. – רק אישור מקורי עם פרטי הדוכן הוא ההוכחה לכשרות, לא להתפעל גם אם יש בדוכן שילוט ענק המכריז כי הפרחים כשרים.