לוח מועדים לשמיטה

כאן יפורסם בס"ד לוח תאריכים לקדושת שביעית ואיסור ספיחין לשנת השמיטה תשפ"ב.

קדושת שביעית- יבול הגדל בארץ ישראל בשנת השמיטה.
לדעת החזו"א גם יבול הגדל אצל נכרי קדוש בקדושת שביעית, אמנם בירושלים- נהגו שאין קדושת שביעית בפירות נכרים.

איסור ספיחין-  ירק שתחילת גידולו היה בשנת השמיטה, ותבואה וקטניות (גידולי גרגרים) שהגעתם לשליש גידול הגרגיר היה בשמיטה, אסורים באכילה ובשימוש. בגידולי נכרים אין איסור ספיחין.