שנת תש"פ – שנת מעשר שני

איזו שנת מעשר היא שנת תש"פ?

השנה החמישית אחרי שנת שמיטה היא שנת מעשר שני

מצוות תרומות ומעשרות מחולקת לארבע מתנות:

תרומה גדולהמעשר ראשון ותרומת מעשר, אותם מפרישים בכל השנים.

ו- מעשר שני או מעשר עני, תלוי בשנים:

בשנים ראשונה, שנייה רביעית וחמישית שלאחר השמיטה יש להפריש מעשר שני.

בשנים שלישית ושישית לאחר השמיטה, מפרישים מעשר עני.

השנה שנת תש"פ הינה השנה החמישית לאחר השמיטה- שנת מעשר שני.

התוצרת המשווקת כיום בחנויות, שייכת לשנת מעשר שני.שנת מעשר שני

עם זאת, חשוב לדעת שישנה עדיין תוצרת שיתכן ושייכת לשנת מעשר עני בעיקר בשימורים ופירות יבשים, יינות, שמנים וכדומה. לכן, בהפרשה ממוצרים אלו יש לומר בנוסח ההפרשה:

"אם צריך מעשר שני יהיה מעשר שני בדרומם של הפירות ואם צריך מעשר עני יהיה מעשר עני בדרומם של הפירות". 

שנת מעשר שני- הלכות נחוצות

פירות המעשר שני- (הפירות שנקבעו למעשר שני בעת אמירת נוסח הפרשת תרומות ומעשרות) הינם קדושים, ואסורים באכילה.

בזמן בית המקדש היו אוכלים אותם בטהרה בירושלים. אולם- בימינו, אין אפשרות לאכלם בטהרה בירושלים מכמה סיבות:

א. מכיוון שאין בימינו מזבח ודין המעשר שני להאכל בירושלים הוא רק כשיש מזבח.

ב. יש ראשונים שסוברים שקדושת ירושלים בזמן הזה בטלה.

ג. כולנו טמאי מתים ואסור לאכול מעשר שני בטומאה.

אם כן, כיצד ניתן להתיר את פירות המעשר שני באכילה?

יש לחללם על פרוטה במטבע המיוחדת לכך.

חילול פירושו העברת הקדושה מהפירות למטבע.

כיצד מחללים מעשר שני?

מנויי קרן המעשרות:

אומרים את נוסח החילול המובא בנוסח הפרשת תרומות ומעשרות למנויי קרן המעשרות ובכך מחללים את פירות המעשר השני על מטבעות הקרן.

לאחר אמירת הנוסח הפירות מותרים באכילה.

מי שאינו מנוי בקרן המעשרות:

לפני החילול יש לייחד מטבע לחילול מעשר שני, עליו ניתן לחלל מעשר שני כמספר הפעמים שנכנס בו שווי של פרוטה.

למשל: כיום פרוטה שווה ל 7 אג' ולכן המחלל מטבע של 1 ש"ח לחילול מעשר שני יכול לחלל עליו עד 14 פעמים. 

לאחר מכן יש לומר את נוסח החילול המובא בנוסח הפרשת תרומות ומעשרות.

לאחר החילול הפירות מותרים באכילה אך המטבע קדושה ואסורה בכל שימוש מלבד חילול מעשר שני.

כאשר המטבע שיוחדה לחילול מתמלאת, יש לפנותה למטבע אחרת או לאבדה מן העולם ע"י זריקה לים וכד' על מנת למנוע תקלה ושימוש בה.

כאשר מחללים טבל וודאי יש לברך לפני החילול את ברכת החילול:

"ברוך אתה ה'… מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציונו על פדיון מעשר שני"

הכנת מטבע לחילול מעשר שני והחזקתו דורשת ידע הלכתי רב – מהי פרוטה חמורה, מהם דרגות החיוב (למשל: מטבע שיחדו אותה לחילול ירק אסור לחלל עליה מעשר שני של תבואה או יין שהם בדרגה חמורה מהם),

משום כך, יש להתייעץ עם מורה הוראה לפני הכנת המטבע.

לרכישת מנוי בקרן המעשרות ולמידע נוסף >>