הגיע זמן ביעורו של השסק

זמן ביעור השסק בא' תמוז,

להורדת לוח הביעור של שאר הפירות.

לוח ביעור