עוד על מצוות תרומות ומעשרות

תגיות קשורות

מעשר שני ומעשר עני

לאחר הפרשת תרומה גדולה, מעשר ראשון ותרומת מעשר – מפרישים מעשר שני או מעשר עני.

מעשר שני – יש בו קדושה, ולכן יש לחללו (כלומר: להעביר את הקדושה שבו אל המטבע) לפני האכילה. (בזמן שבית המקדש היה קיים היו אוכלים אותו בטהרה בירושלים המקודשת).

מעשר עני – אין בו קדושה ומותר לאכלו, אבל צריך לתת אותו לעניים אם הפירות הם 'טבל ודאי' (כלומר: שבוודאי לא עישרו אותם עדיין). כשמפרישים מ'ספק טבל' אין צורך לתת אותו לעניים.

ממה מפרישים מעשר שני וממה מעשר עני?

שש השנים שבין שמיטה לשמיטה מתחלקות לשתי קבוצות: השנים: א, ב, ד, ה – הן 'שנות מעשר שני', ומיבוליהן יש להפריש מעשר שני, והשנים: ג, ו – הן 'שנות מעשר עני', מיבוליהן מפרישים מעשר עני.

לדוגמא:

תשפ"ב שנת שמיטה, ויבוליה פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות.
תשפ"ג ותשפ"ד שנות מעשר שני.
תשפ"ה שנת מעשר עני.
תשפ"ו ותשפ"ז שנות מעשר שני.
תשפ"ח שנת מעשר עני.
תשפ"ט שנת שמיטה, ויבוליה פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות.

כאשר מפרישים מ'ספק טבל' אין צורך לברר לאיזו שנה שייכים הפירות. למעשה בכל הפרשה אנו כוללים מספק את שתי ההפרשות.

אבל כאשר מפרישים מ'טבל ודאי' חשוב לבדוק האם הפירות שייכים ל'שנת מעשר שני' או ל'שנת מעשר עני'.

אם הפירות שייכים בוודאי לשנת מעשר שני – יש לברך את הברכה שלפני החילול.

ואם הפירות שייכים בוודאי לשנת מעשר עני – צריך לתת את המעשר עני לעניים.

שיוך הפירות לשנת הגידול

תבואה וקטניות השנה בה הגיעו לשליש גידולם (שליש גידול הגרעין או הקטנית) – היא שנת גידולם.
ירקות השנה בה נלקטו (או שנשלמה גדילתם לגמרי, שאינם מוסיפים לגדול עוד) – היא שנת גידולם.
פירות האילן השנה בה נפל הפרח וניכרה צורת הפרי – היא שנת גידולם. אלא שעבור פירות האילן מתחלפת שנת המעשר ב-טו בשבט. ולכן אם נפל הפרח קודם טו בשבט – הם שייכים לשנת המעשרות הקודמת.
זיתים וענבים השנה בה הגיעו לשליש הגידול – היא שנת גידולם. גם עבורם מתחלפת שנת המעשר ב-טו בשבט, ולכן זיתים וענבים שהגיעו לשליש הגידול לפני טו בשבט – שייכים לשנת המעשר הקודמת.
אתרוג השנה בה נקטף – היא שנת הגידול שלו. אך גם עבורו מתחלפת שנת המעשר ב-טו בשבט. ולכן אתרוג שנקטף לפני טו בשבט – שייך לשנה שעברה.
שאר פירות ההדר ספק אם דינם כאתרוג או כשאר פירות האילן. ולכן פרי הדר שהפרח שלו נפל לפני טו בשבט, מפרישים ממנו מספק גם מעשר שני וגם מעשר עני. (גם הפרשה כזו כלולה בנוסח ההפרשה והחילול הרגיל, המובא לעיל).