שמיטת כספים

מצוה על המלווה לשמט (לעזוב) את החובות בשנת השמיטה ביד הלווה ולא לתבוע אותם ממנו.