פרוזבול

כשראה הלל הזקן שהעם נמנעים מלהלוות זה לזה קודם השמיטה שמא לא יפרעו הלווים, כיון שהשמיטה משמטת את כל החובות, תיקן הלל שלפני סוף השמיטה אדם יכתוב וימסור את כל חובתיו לבית דין שבית הדין יגבו את החוב, וחובות המסורים לבית דין אין השמיטה משמטת.

פירוש המילה פרוזבול – פרוזבול הוא קיצור של המילה פרוזבוטי  שפירושה: פרוז – תקנה, בול – עשירים, בוטי – עניים, והיינו תקנה לעשירים שילוו כסף לפני השמיטה ולא יעברו על הפסוק השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו' קרבה שנת השבע שנת השמיטה ורעה עיניך באחיך האביון וגו'. וגם תקנה לעניים שיהיה מי שיסכים להלוות להם קודם השמיטה.  קרא עוד >>