וידוי מעשרות

בזמן שבית המקדש היה קיים לאחר ביעור המעשרות היו אומרים את הפסוקים הכתובים בתורה בפרשת כי תבא פרק כו פסוקים יג- טו ואמירה זו נקראת וידוי מעשר.
זמן הוידוי הוא ביום טוב האחרון של פסח. אכן בזמן הזה יש אומרים שלא להתוודות כיון שמפרישים את המעשר שני בטומאה אמנם יש החולקים וסוברים שאף בזמן הזה יש להתוודות.