ביכורים

מצוה להביא מביכורי האילנות של שבעת המינים לבית המקדש ולתת אותם לכהנים. בשעת הבאת הבכורים מצוה להניף אותם מעל גבי המזבח ולקרוא את הפסוקים בפרשת כי תבוא –  לומר שאין אנו כפויי טובה לקב"ה על טובותיו.