קדושת שביעית ומעשרות בלימונים

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

עץ הלימון שונה משאר עצים, כולל שאר פירות הדר (מלבד אתרוג), שהוא לא מוציא את כל פירותיו לאותה שנה בבת אחת אלא כל השנה הוא מוציא פרחים ומהם פירות (כפי שאתה רואה בתמונות הרצ"ב שיש על אותו עץ פירות גדולים, פירות קטנים, ופרחים). אמנם יש לו תקופה עיקרית שאז חונטים מרבית הפירות, זה בחודשים ניסן – סיון, ויש גם לפעמים בסתיו באלול – תשרי, אך גם כל השנה יש פירות שחונטים.

לימונים שחנטו עד ראש השנה תשע"ו הם קדושים בקדושת שביעית לכל דיניו, וכשגדלים בחצר הבית צריך לפתוח החצר שכל אחד יוכל לקחת או לשים פתק שאפשר לדפוק בבית ויפתחו כדי שיוכלו לקחת.

פירות אלו פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות..

פירות שחנטו לפני ראש השנה יכולים להישאר בדרך כלל על העצים בלי ליפול עד שנה מהחנטה, כך שאם לא קטפו אותם יתכן עדיין באלול תשע"ו פירות שחנטו בשביעית הקדושים בקדושת שביעית.

וכיון שבאותו עץ יש גם פירות שחנטו בשמיטה וגם פירות שחנטו אחרי שמיטה בחודשים תשרי חשון תשע"ו והלאה, ולא כל אחד יכול להבדיל ביניהם, כל זמן שיש חשש לפירות שחנטו בשמיטה ראוי לנהוג קדושת שביעית בכל הפירות שמסופקים מתי חנטו ולהפריש תרומות ומעשרות מספק (את היותר מ 1% לא ישים בפח אשפה אלא בפח שמיטה עד שיתקלקל). אם הוא רוצה להפטר מתרומות ומעשרות הוא יכול להפקיר בפני שלושה אנשים, שיאמר לשלושה אנשים ביחד, שיש לו פירות לימון בחצר ביתו והוא מפקיר אותם. השלושה לא צריכים לעמוד ליד העץ. לאחר שהפקיר את הפירות שעל העץ הוא פטור מתרומות ומעשרות כיון שהפקר פטור מתרומות ומעשרות. עליו לעשות את ההפקר פעם ב 4 חודשים כדי שיועיל גם לפירות שגדלו אחרי שהפקיר.