הסבר נוסח פרוזבול

נערך ע"י הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

לכבוד

הרב וכו' שלום רב,

במענה לבקשתך, להסביר את נוסח שטר הפרוזבול שערך מרן הגרי"ש אלישיב (שליט"א) זצוק"ל, ובו מסירת שטר פרוזבול לדיינים במקום אחר, וכן מסירת שטר פרוזבול בפני חותמי השטר, אבוא לפרש את הדברים.

וזהו נוסח השטר.

אנחנו החתומים מטה מאשרים בזה, כי אתא לקדמנא ר' ______ב"ר_____ואמר לנא: קרבה שנת השבע, ויש לי חובות בשטר ובעל פה על אנשים ועל בנקים. והריני מוסרם לבית דין בעיר_____ הלוא המה: הרב______הרב_________הרב_______שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה. ואם אין מועילה מסירה אלא לפני בי"ד, הריני מוסר לפניכם שכל חוב שיש לי שאגנו כל זמן שארצה.

והואיל ור' _______ב"ר____מסר מילי דפרוזבולא כדאמור רבנן, כתבנו וחתמנו ביום _________האי שטר פרוזבולא כדנהגא מיומי דהלל הזקן וכתקון חז"ל.

נאום________________

נאום________________

נאום________________

הנה נחלקו רבותינו הראשונים, אם לכתיבת פרוזבול בעינן בי"ד חשוב, דעת הרמב"ם (פ"ט הי"ז מהל' שמו"י) והרא"ש בתשובותיו (סוף כלל עז) דבעינן בי"ד החשוב שבדור, אולם כבר כתב בעל התרומות (שער מ"ה) והביאו הב"י ד"מסתברא דכל ג' בקיאין בדין ובענין פרוזבול ויודעים מצות שמיטה והמחום רבים עליהם באותה העיר שהם דרים בה, הרי הם באותה העיר ובאותו זמן כבי"ד דרב אסי" – הרי דסגי בבי"ד דהמחום עליהם רבים, וכן פסק בשו"ע (חו"מ סי' סז סי"ח). ויש לעיין, האם במקומותינו כיום שייך בי"ד שהמחום עליהם רבים והיינו בי"ד חשוב שראוי להפקיר. והרא"ש בפסקיו (גיטין פ"ד סי' יג) כתב דלאו דוקא בי"ד חשוב, וכן פסק הרמ"א דמותר לכתוב פרוזבול בכל בית דין. אבל לכתחילה רבים מהדרים למסור שטר פרוזבול לפני בי"ד חשוב, (אפילו שנאמר שאין במקומותינו בית דין חשוב שהמחו עליהם רבים שיש לו כח להפקיע ממון – מכל מקום עלינו לחפש בית דין חשוב שכך היתה התקנה) וכך גם כתב בספר אורחות רבינו ח"ב שכן נקט מרן החזו"א זצ"ל.

וכך גם דעת מרן רבינו (שליט"א) זצוק"ל דלכתחילה צריך לעשות הפרוזבול בפני בי"ד חשוב. אלא שסובר רבינו דא"צ לבוא בפני הבי"ד חשוב ולמסור בפניהם, ודי במה שכותב בשטר הפרוזבול שהוא מוסר לבי"ד פלוני בעיר פלונית גם שלא בפניהם וג' אנשים יחתמו ע"כ. ומקור דבר זה הוא מהירושלמי  (פ"י ה"ב) דאיתא שם, "מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני וכו'. ר' חזקי' בשם ר' ירמי' ואפילו נתונים ברומי" וכתב המרדכי בגיטין – דמדברי הירושלמי למדנו דאפשר למסור פרוזבול אפילו אם הדיינים אינם במקום הפרוזבול, ומובאת דעה זו בדברי הרמ"א (סעיף כ). ולכן בשטר פרוזבול שעשה רבינו כותב המלוה "הריני מוסר לבית הדין בעיר (פלונית) הלא המה הרבנים (פלוני וכו') שכל חוב שיש לי שאגבנו".

אלא שמכיון שלא הכל מסכימים שניתן למסור שטר פרוזבול לפני בי"ד במקום אחר, וכמש"כ במהר"י קורקוס (פ"ט ה"ז מהל' שמו"י) לבאר דברי הירושלמי דנתונים ברומי, היינו שטרות ולא הדיינים, ולפי זה אין לנו מקור למסור פרוזבול לפני בי"ד במקום אחר.

ע"כ, מהיות טוב, הורה רבינו (שליט"א) זצוק"ל בשמיטה זו (כמדומני תשנ"ד) שמלבד מה שכותב בשטר שמוסר חובותיו לבי"ד חשוב שבמקום פלוני יוסיף גם שאם אין מועילה המסירה אלא בפני בי"ד הרי הוא מוסר שטרותיו לפני אותם ג' שבפניהם נעשה הפרוזבול.

זהו ההסבר לשטר הפרוזבול דתיקן רבינו, והי"ת יצילנו מטעויות ויורנו בתורתו נפלאות.

(מתוך הספר ישא יוסף ח"ה – שביעית)