דעת גדולי הפוסקים בענין "אוצר בית דין" לאתרוגים שאינו כהלכה

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

לבקשתכם אבוא בכתב, ואשוב על מה שדברנו פנים אל פנים כי ניהול אוצר בי"ד באתרוגים הוא מהמלאכות הקשות שבשמירת שמיטה כהלכה. ועיקר הקושי הינו מחמת השאלה האם מותר לבצע מלאכות דרבנן לצורך הכשרת פרי האתרוג למצוה, דעד כאן לא הותרו מלאכות דרבנן אלא כדי שלא תעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה (כלשון הרמב"ם פ"א משמו"י ה"י), ואף מרן החזו"א שהתיר מלאכות גם לצורך מניעת הפסד מהפירות היינו פירות שעומדים לאכילה ולא מצינו היתר לצורך מצוה.

וכשזכינו לדון בדבר קמיה מרן רבינו (שליט"א) זצוק"ל, הרי במושכל ראשון, הי' אומר דלא מצאנו היתר לעשות מלאכות דרבנן בשביעית לצורך מצוה, וכמו שעולה מדבריו בקובץ תשובות (ח"א סי' רלא), ומהמכתב (ראה להלן) שעליו חתם מרן רבינו (שליט"א) זצוק"ל. אמנם בעיונו בהלכה זו, ואף כשבאו לשאול הלכה למעשה, לא נעל מרן רבינו דלת בפני בית דין שהתיר עשיית מלאכה לצורך מניעת הפסד שיביא שהפרי לא יהיה ראוי למצוה, אבל מעולם לא הסכים להתיר מלאכות בכדי שיהיו אתרוגים מהודרים.

והנני להעתיק מכתב שבתחילה נכתב בשם מרן רבינו זצוק"ל אודות אוצר בי"ד לאתרוגים שלא התנהל כהלכה – ולאחר שנכתב הצטרף מרן רבינו זצוק"ל ועמו להבחל"ח גדולי הפוסקים שליט"א למכתב זה.

לכבוד הרה"ג שליט"א

שלו' רב,

אודות מה שאמרת – שבני תורה חשובים בארה"ב, נוטלים אתרוגים שמקורם באוצר בי"ד – מסוחרים שמבליעים דמי האתרוג בשאר המינים, אם אריך למיעבד הכי, וכפי ששמעתי מכם כי בני תורה חשובים מבקשים לדעת דעת מרן עט"ר הגרי"ש אלישיב (שליט"א) זצוק"ל. אציין בקצרה כמה הוראות ממרן עט"ר (שליט"א) זצוק"ל.

א. "אוצר בית דין" מוקם לתועלת הציבור – ומותר לו לגבות הוצאותיו, ולכן חלילה להקים בי"ד או שבי"ד יתן ידו להעשיר סוחרים בדרך של הבלעה. וכבר כתב בזה מרן הגרש"ז זצ"ל מעדני ארץ שביעית (סימן ז אות א ד"ה ועפי"ז) וזה לשונו, "ואף אם נוטלים רשות על זה מבית דין מכל מקום לא מצינן היתר אסיפה לשלוחי בי"ד אא"כ הם אוספים ע"מ לחלק אח"כ לעניים או לכל אדם וכו' אבל לאסוף הרבה ע"מ לעשות סחורה בהבלעה דהוי רק כדי להרויח יותר במכירת לולביהם דבר זה נלע"ד דאסור".

ב. ובנוסף לכך יש לציין – שלדעת רבינו (שליט"א) זצוק"ל יש לדון אם הבלעה מועילה שלא יהא בזה איסור סחורה מהתורה (כפי שהסתפק בשפת אמת סוכה דף לט), או שהבלעה מצילה רק ממסירת דמי שביעית.

ג. לדעת מרן רבינו (שליט"א) זצוק"ל יש לברר אלו מלאכות התיר הבי"ד לשליחיו לעשותם, הואיל ועשיית מלאכות מדרבנן לצורך קיום מצוה איננה כלולה בהיתר עשיית מלאכה לצורך העץ או הפרי, וכמ"ש בקובץ תשובות (ח"א סי' רלא).

והשי"ת יזכנו לשמור שביעית כהלכתה
בברכת התורה

יוסף אפרתי

על מכתב זה הוסיף מרן רבינו זצוק"ל בכי"ק,

"כנים הדברים האמורים לעיל".

יוסף שלו' אלישיב

כמו"כ הצטרפו למכתב בחתימת ידם מרנן הגר"נ קרליץ שליט"א שכתב "ג"א מצטרף", והגרש"ה וואזנר שליט"א שכתב "הדברים הנ"ל הם כהלכה".

(מתוך הספר ישא יוסף ח"ה – שביעית)