בענין קביעת מחירים באוצר בי"ד של אתרוגים

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

בס"ד, יד אלול התשס"א

ישא ברכה ממקור הברכות

ידידי ומכובדי הגאון… שליט"א

אחדשכת"ר,

אבקש סליחה על האיחור בתשובה, דברתי בענין כמה וכמה פעמים עם מרן עט"ר הגרי"ש אלישיב (שליט"א) זצוק"ל, והנני בא לחזור על הידוע כפי ששמעתי ממרן (שליט"א) זצוק"ל.

א. ניהול אוצר בי"ד כהלכה – ובפרט במטעי אתרוגים, הינו מהמלאכות הקשות שבשביעית, מפני שקשה למצוא היתר לעשות מלאכות בשביעית לצורך מצוה וק"ו לצורך הידור, ולכן צריך שאנשים הבקיאים בהל' שביעית ינהלו את הבי"ד כהלכה.

ב. לגבי המחירים – כבר ידוע מ"ש באגרות חזו"א (עג), שמחוץ לכך שבי"ד גובה רק הוצאות, חייבים שיהא ניכר ע"י המחיר שהפירות הם הפקר והמחיר יותר זול, כי "כאשר חושב המחיר כבכל שנה משכח ענין מצות השביעית", ובאורחות רבנו (ח"ב עמ' שכג) הביא בשם הסטייפלר זצוק"ל שלא רצה ליטול מאוצר בי"ד שגובים מחיר מלא כמו שבעה"ב לוקח עבור אתרוגו, ע"ש. ולכן ברור שאוצרות בי"ד המחלקים אתרוגים במחירים ככל שנה הרי "חלוקה" זו היא מסחר בפירות שביעית.

ג. גם מה שיש בי"ד שמחלקים בארה"ק במחיר אחד, ובחו"ל במחיר גבוה בהרבה, אינו כדין. אמנם, אם יש הוצאות בגלל המשלוח לחו"ל ודאי שאפשר לגבותם, אך אי אפשר לקבוע מחיר אחר לבני חו"ל רק בגלל שהם בני חו"ל שהרי בי"ד נתמנה לפעול לטובת הכלל וכ"א צריך להשתתף בהוצאות, ולכן לא יכול להיות שיחלקו בארץ ישראל במחיר שהוא בקושי עשרים אחוז מהמחיר בחו"ל, כי המשמעות היא שהם סוחרים באתרוגים בחו"ל. (ופשוט שהוצאות המשלוח אינם פי חמש מגובה ההוצאות בארה"ק).

אלו עיקרי הדברים אשר שמעתי ממרן שליט"א. ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבול אחינו בנ"י, וכת"ר יזכה להעמיד הדת על תילה כאוות נפשו ונפש ידידו"ש

המברכו בברכת השנים

יוסף י. אפרתי

(מתוך הספר ישא יוסף ח"ה – שביעית).