1. ירק שהחל לגדול בשמיטה ונקטף בשמיטה נשאר באיסור ספיחין לעולם, לכן ירק משומר מקירור, הקפאה, כבוש וכדומה יהיה אסור גם לאחר המועד המופיע להלן.
  2. מוצרי מזון שמעורבים בהם גם ירקות, יש לנהוג בהם כפי הדין בירקות.
  3. ירק שנקטף בשמיטה, נותר בקדושת שביעית לעולם.
  4. המועדים המופיעים כאן הם כפי המשוער כעת [מוצאי שמיטה תשפ"ב], לעתים יש שינויים כתוצאה ממזג אוויר וכדומה – יש לעקוב אחרי הפרסומים והעדכונים באתר.
לוח תאריכים לירקות