לוח זמנים שמיטה תשפ"ב

לוח תאריכים לקדושת שביעית ואיסור ספיחין לשנת השמיטה תשפ"ב

עיקרי ההלכות בלוח מיוסדים על פי שיטת רבינו מרן החזון איש זללה"ה, והוראות שקיבלנו מרבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בשמיטה תשס"ח, ולהבחל"ח מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בשמיטה קודמת ולקראת שמיטה זו.

קדושת שביעית

 יבול הגדל בארץ ישראל בשנת השמיטה, כולל הגדל אצל נכרי, קדוש בקדושת שביעית (אמנם, בירושלים נהגו שאין קדושת שביעית ביבול נכרי).

פרי הקדוש בקדושת שביעית אסור בסחורה, בהוצאה לחו"ל, בקלקול, בביזוי ובשימוש שאינו בדרך הרגילה, באסיף ואחסון של כמות גדולה כבשאר השנים. וכן פטור מהפרשת תרומות ומעשרות, וחייב בביעור ( הביעור ומועדיו יפורסמו בלוח נפרד שיצא לאור אי"ה במהלך שנת השמיטה).  

בלוח שלפנינו מופיעים המועדים מאימתי יש לחשוש למציאות של תוצרת קדושה בקדושת שביעית בשווקים, וכן המועדים בו מסתיימים לגמרי בשווקים כנ"ל. המועדים שונים לגבי כל פרי וירק.

קניית פירות קדושים

 תוצרת הקדושה בקדושת שביעית שאין בה איסור ספיחין (כגון פירות האילן או ירקות שהתחילו לגדול קודם שמיטה) – אסור לסחור בה, ויש שפסקו שתוצרת שגדלה בידי מי שלא שמר שמיטה אסור להשתמש בה (איסור "שמור ונעבד"), לכן יש לרכוש תוצרת רק בחנויות הנקראות "חנויות שמיטה" שתחת פיקוח כשרות של גוף שפקיע שמו כמוסמך בדבר. בשעת הדחק, יש שהקילו לקנות בחנות רגילה ובתנאי שהקניה בהקפה או באשראי (עיין סדר השביעית שיצא על פי מרן החזון איש זצ"ל סעיף ו, ז).

איסור ספיחין

 ירק שתחילת גידולו היה בשנת השמיטה, ותבואה וקטניות (גידולי גרגרים) שהגיעו לשליש גידול הגרגר בשמיטה, אסורים באכילה ובשימוש משום ספיחין. בגידולי נכרים אין איסור ספיחין.

בלוחות התאריכים צוין ממתי רוב התוצרת המצויה בשווקים אסורה, על פי המקובל בשם מרן החזון איש זצ"ל, שכשלא ידוע אם התוצרת מותרת או אסורה, יש לאסור את הנמצא בשוק ממועד זה. אמנם, יש המחמירים לחוש לאיסור ספיחין החל מהמועד בו מתחיל להגיע לשווקים תוצרת שבאיסור ספיחין, – גם מועד זה הובא בלוחות. (לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל יש לחוש למיעוט כאשר הוא מצוי ברוב המקומות. אך קשה לכוון מועד מדויק לזה, ולכן הרוצה לנהוג כך, ראוי שיחמיר החל מהמועד בו מתחילה להגיע לשווקים תוצרת אסורה, ויכול להקל במספר ימים לאחר מכן) בלוחות גם צוין עד מתי התוצרת המצויה בשוק בשנת תשפ"ג אסורה באיסור ספיחין.

הנזרע בשביעית

תוצרת שנזרעה בשביעית ונגמרה בשמינית לאחר התאריכים המופיעים בלוח, אין בהם איסור ספיחין, ויש האוסרים תוצרת זו משום שנזרעה באיסור בשמיטה. בלוחות צוין בטור מיוחד אימתי המועד בו הרוב בשוק הוא ממה שנזרע לאחר השביעית, לתועלת המחמירים בזה.

מס' הערות נחוצות:

למרות שמצוין תאריך לכל מועד, קשה לכוון ליום מדויק, ולכן, בתקופות המעבר – ככל שניתן – צריך להבחין בין תוצרת ישנה לחדשה.

פירות וירקות המשתמרים

 המועדים בלוחות מתייחסים למועדי שיווק תוצרת טרייה. בחלק מהמוצרים ישנה תוצרת מאוחסנת בקירורים הנראית כטריה, ולפיכך יתכן שבאותו זמן במקביל משווקת תוצרת מותרת ותוצרת אסורה, וצריך להבחין בהם בין חדש לישן. הדבר מצוי גם במוצרי קפואים, שימורים, ממתקים, מוצרים מיובשים, מיצים וכדומה. השתדלנו לציין בהערות נסיבות אלו. המועדים בלוח אינם מתייחסים למוצרים המשתמרים לאחר מועד ביעורם.

הערה ואזהרה:

למרות המאמצים הרבים שהושקעו בהכנת הלוחות, ייתכנו שינויים בתאריכים עקב סיבות שלא ניתן לצפותם מראש – כמו שינויים במזג אויר וכד'. 

במידה ויתרחשו שינויים אלו, נשתדל לפרסמם אי"ה באתר.

ירקות

  • ירק שהחל לגדול בשמיטה ונקטף בשמיטה נשאר באיסור ספיחין לעולם, ולכן ירק משומר, קירור, קפוא, כבוש וכדומה יהיה אסור גם לאחר המועד המופיע בלוח.
  • מוצרי מזון שמעורבים בהם גם ירקות, יש לנהוג בהם כפי הדין בירקות.
  • ירק שהתחיל לגדול לפני שמיטה ונקטף בשמיטה, כתבנו כשיטת הר"ש והרמב"ן וכפסק החזו"א שאין בו איסור ספיחין ויש בו קדושת שביעית.
  • ירק שנקטף בשמיטה נותר בקדושת שביעית לעולם.
  • ירק, אף שהתחיל לגדול לפני שמיטה, כשנקטף בשמיטה נותר בקדושת שביעית לעולם.
  • המועד שמופיע כתחילת קדושת שביעית ג' תשרי – משום שאז מתחיל הופעתו בשווקים.
 
שם הירקגמר איסור ספיחין וקדושה בתשפ"ג מ: (24)
למחמירים (23),(24) רוב בשוק מהנזרע בתשפ"ג החל מ:
אבטיחכ"ה כסלוג' אייר
אננס חנוכה תשפ"ד
אספרגוס הרוב רב שנתי
אפונה בתרמיליםכ"ה כסלוי' טבת
ארטישוקכ"ה כסלוהרוב רב שנתי
בטטהכ"ה כסלו(10)י"ז תמוז
במיה (5)כ"ה כסלו(גמר קדו"ש) 
בננהי"א תשרי (25) (גמר קדו"ש)הרוב רב שנתי
בצל יבשי"ח שבט (7) (6)א' אדר (6)
בצל ירוקד' כסלו(24)י' כסלו
בצל ראש (8)כ"ה כסלוי' טבת
ברוקוליכ"ה כסלוי"ט טבת
גזרכ"ה כסלו (10)ט"ו שבט (11)(9)
גמבהכ"ה כסלוא' שבט (11)
דלוריתט"ו טבת (10)ט"ו שבט
דלעת(א' שבט)כ"ט איירי' אייר
חזרתכ"ה כסלו (9)י"ח חשון תשפ"ד (9)
חסהי"ד חשון (24)כ"ד חשון
חציל (14)כ"ה כסלו (24)י' טבת
כוסברהט' חשון (24)י"ט טבת
כרוב אדוםכ"ה כסלוא' שבט
כרוב לבןט"ו כסלו (24)כ' טבת
כרוב סיניט"ו כסלו (24)כ' טבת
כרוביתכ"ה כסלוא' שבט
כרפס עלים (סלרי עלים)כ"ה כסלוג' שבט
כרפס שורש (סלרי שורש)כ"ה כסלוי"ח שבט
כרתי (לוף)כ"ה כסלוו' שבט
לפתט"ו כסלוא' טבת
מילון(14)כ"ה כסלוה' טבת
מלפפוןי"ד חשון (24)י"ח כסלו
סלק אדוםכ"ה כסלוכ' טבת
סלק עליםי"ח כסלו (24)י"ח טבת
עגבניה (14)ט"ו כסלו (24)ט"ו טבת
עיריתח' כסלו (24)כ' טבת
פטרוזיליה עליםח' כסלוי' ניסן
פטרוזיליה שורשכ"ה כסלוי"ח שבט
פלפל (14)י' כסלוג' ניסן
פלפל אדום חריף (14)(18)
כ' כסלוג' שבט
פלפל ירוק חריף (14)י' כסלוי"ח טבת
פפריקה טרייה (18)כ"ד אבי"ח תשרי תשפ"ד
צנוןט"ו כסלוא' טבת
צנוניתג' חשוןי"ט חשון
קולרביכ' כסלו (24)ג' טבת
קישואט' חשון (24)כ' חשון
שום (19)י"ח ניסןכ"ד ניסן
שומר ושמירי"ח כסלו (24)א' טבת
שעועית תרמילים (26)כ"ד ניסןכ"ד ניסן
תות שדהכ"ו חשוןט' ניסן
תירס – אשבולים (קלחים) (20)
כ"ה כסלו 
תפוח אדמה (21)ט"ו טבתג' שבט (10)
תרדי"ח כסלוי"ב שבט
1. מתאריך זה מגיע אבטיח מהערבה כולל גם מדרום הערבה הנחשבת כחוץ לארץ [לכל השיטות] ואין בה קדושת שביעית ואיסור ספיחין. משאר חלקי הארץ מגיע אבטיח החל מ – א' אייר.
2. מהשתילה עד קבלת הפרי נמשך יותר משנה.
3. הרוב רב שנתי, כלומר, יבולים מצמחים הקיימים מלפני השמיטה.
4. אפונה בתרמילים חוששים שמא היא קיטנית שבה שליש גידול הוא הקובע לקדושה ולאיסור ספיחין. בפועל אין בדרך כלל בשוק לפני סוף תשרי.
5. גדל אצל נכרים.
6. בחודשים טבת שבט ואדר מגיע בצל בעיקר מהערבה ויתכן גם מדרום הערבה (ראה בהערה 1). מאמצע שבט יגיע בצל שנזרע בשמיטה באזורים נוספים. יש להניח שיהיה גם יבוא מחו"ל. ניתן להבחין בין סוגי הבצל ולהבדיל בין ישן לטרי.
7. יתכן גם בצל יבש ישן שנלקט בשביעית ואסור באיסור ספיחין.
8. בצל ראש הוא בצל יבש למחצה מוארך, שחלקו העליון במקום שיוצאים העלים, רחב.
9. יתכן איחסון מזריעת שביעית גם מעבר לתאריך זה.
10. יתכן איחסון מלקיטת שביעית שאסורה באיסור ספיחין גם מעבר לתאריך זה.
11. יתכן שיוציאו גזר קטן 15 יום קודם.
12. מניב לאחר 90 יום, לאחר מכן השתיל יניב משך 5 חודשים נוספים, רוב הגידול יהיה לאחר 75-90 יום (מתוך ה-5 חודשים).
13. בדלעת – מרבית יבול השנה נאסף לפני ראש השנה, אולם יתכן איסוף היבול גם אחרי ר"ה. היבול הראשון מהערבה יגיע בחודש שבט.
14. חלק מיבול החצילים, המלון, העגבניות, הפלפל, הגמבה והפלפל החריף בחורף, הינם מהערבה וגם מהערבה הדרומית.
15. משתילה 21-28 יום (מזריעה 40-50 יום).
16. כאשר יש מחסור בשווקים קוטפים גם סלרי/פטרוזיליה קטן בחלוף 60 יום.
17. יש שמוציאים שורש קטן כאשר יש מחסור בשווקים.
18. התאריכים שבלוח מתייחסים לפלפל חריף ופפריקה טריים, אך השיווק העיקרי של הפפריקה הינו אבקה מוכנה המשתמרת ולכן יש לנהוג איסור באבקת פפריקה ובתוצרת שהיא מעורבת בה, מסוף השמיטה ועד שנה לאחר מכן, שבמועד זה משווקים תוצרת שביעית. כמו כן יש לנהוג קדושת שביעית בפפריקה אבקה כבר מתחילת תשרי תשפ"ב. פלפל חריף טחון ברובו המכריע הוא מיבוא מחו"ל.
19. שום, נזרע ומונבט בחלקו גם לפני ר"ה. השום נשמר יפה באחסון מעבר לתקופות אלה, ויש גם ייבוא מחו"ל. ניתן להבחין בנקל ביבול חדש. התאריך של גמר ספיחין מתייחס לשום יבש. אבל השום הטרי [עם עלים ירוקים] – גמר איסור ספיחין בסוף חורף תשפ"ג.
20. לגבי התירס התייחסנו למוצרים מתירס צעיר הנאסף בארץ. המועדים בתירס מיוסדים על כך שתירס לח ספק אם הוא קטנית או ירק. המועדים מתייחסים למשווק טרי, קפוא ושימורים משווקים גם אחרי תאריכים אלו.
21. מרבית תפוח אדמה מזריעת הסתיו נובטים לאחר ראש השנה, ונאספים מחנוכה. ניתן להבחין בין ישן וחדש במעבר העונות. התאריכים בלוח הם לגבי התוצרת החדשה. יש גם זן של תפו"א קטנים שמוציאים לאחר 60 יום – הם משווקים רק לחו"ל.
22. הוספנו מועד תחילת הופעת תוצרת מזריעת שביעית עבור המחמירים ליזהר גם כשמיעוט הירק בשוק באיסור ספיחין.
23. הוספנו מועד בו רוב התוצרת בשוק מזריעת השמינית עבור המחמירים מלקנות מהנזרע בשביעית גם אחרי חנוכה. יש המחמירים להוסיף עוד שבועיים כדי להימנע מספקות, כפי שמצוין במבוא אות א'.
24. בחישוב המועד לגמר איסור ספיחין לא הוספנו גם את התקופה בה נמצאים השתילים בהכנה במשתלה [לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל יש להוסיף את התקופה מתחילת הזריעה במשתלה. לתועלת אנו מציגים את התקופות של שהות השתילים במשתלה עד להוצאתם מהמשתלה לשדה/חממות: בזיליקום – 18 יום, בצל – 30 יום, ברוקולי – 25 יום, חסה – 22 יום, חציל – 40 יום, כוסברה – 16 יום, כרוב – 25 יום, כרובית – 24 יום, לוף – 68 יום, מלפפון – 15-20 יום, נענע – 25 יום, סילקא (סלק עלים) – 31 יום, סלרי – 54 יום, עגבניה – 25 יום, עגבניה שרי – 40 יום, עירית – 20 יום, פטרוזיליה- 23 יום, פלפל – 40 יום, קולרבי – 25 יום, קישוא – 15-20 יום, רוקולה – 17 יום, רוקט – 18 יום, שומר – 31 יום, שמיר – 17 יום]. יצויין כי בכל מקרה איסור ספיחין מסתיים בכ"ה כסלו.
25. חייב לעבור הבחלה לפני השיווק. לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל כיוון שאין איסור ספיחין בבננות אין גם קדושת שביעית במוצאי שביעית ואזלינן בתר לקיטה.
26. התייחסנו לשעועית בתרמילים כירק כפי שכתב מרן החזו"א ופסק מרן הגריש"א. הזריעה של השעועית מתבצעת באביב ובקיץ. אין זריעה אחרי ראש השנה, לכן מגיעה לשווקים שעועית מזריעת שמיטה שאסורה רק בי"ג אייר

פירות

שם הפרי:תחילת שיווק תוצרת קדושה בתשפ"ב:
תחילת שיווק תוצרת רגילה בתשפ"ג:
אבוקדוכ"ג תמוז (1)י"ח אב (1)
אגוזים: אילסרח' אב (2) (3) (4)
ג' תשרי פ"ד (2) (3) (4)
בטנה (פיסטוק)ח' אב (2) (3) (4)
כ"ג אב (2) (3) (4)
אגוז מלךכ"ב אלול (2) (3) (4)
ג' תשרי פ"ד (2) (3) (4)
מקדמיהי"ג אב (2) (3) (4)
כ"ג אב (2) (3) (4)
פקאןכ"ב תשרי פ"ג (2) (4)
ג' תשרי פ"ד (2) (4)
אגסט"ז סיון (4) (5)
כ"ו סיון (4) (5) (6)
אנונהג' תמוזי"ג תמוז
אפרסמוןכ"ד אבד' אלול
אפרסק ונקטרינהל' שבטי' שבט (6)
אתרוגכ"ד סיון (8)
ד' תמוז (6)
אשכוליתכ"ד אב
ד' אלול (4) (5)
גויאבהכ"ג סיוןג' תמוז
גודגדן ודובדבןכ"ד ניסןד' אייר (6)
הדרים (תפוזים, קלמנטינות וכו')כ"ד אב
ד' אלול (5) (6)
לימהי"ג סיון
כ"ג סיון (4) (5) (6)
לימוןכ"ג אייר (11) (12)
ד' סיון (4) (5) (6)
קומקווטי"ג חשוון פ"ג
כ"ג חשוון פ"ד
זית לכבישהכ"ג תמוזד' אב  (6)
זית לשמן, שמןכ"ג תשרי פ"ג
ד' תשרי פ"ד
חבושד' תמוזי"ג תמוז
חרובט"ו אלול
א' אלול (4)
לונגןכ"ד סיוןד' תמוז
ליצ'יי"ג אייר
כ"ג אייר (6)
משמשי"ד ניסן
כ"ד ניסן (6)
מנגוכ' סיוןל' סיון (6)
ענבים למאכלכ"ח אדר א'ח' אדר
ענבי ייןכ"ד סיון
ד' תמוז (6)
פג'ואהי"ג אלולכ"ג אלול
פומלה, פומליתכ"ד אב
ד' אלול (5) (6)
פיטאיה (צהוב)כ"ד טבתד' טבת
פרי עדן (אדום, בליטות)כ"ד טבתד' טבת
צברט"ז טבת (11)ה' כסלו
קובו (אדום חלק)כ"ח כסלוטו' כסלו
קיוויכ"ד אבד' אלול
קליפים (קלמנטינות)כ"ד אב
ד' אלול (5) (6)
קרמבולהכ"ד חשוון (11)ה' חשוון
רימוןט"ז תמוזכ"ו תמוז
שזיף אירופי (סגול, מאורך)כ"ג תמוזד' אב (6)
שזיף יפני (כל סוגי השזיפים)כ"ד ניסןד' אייר (6)
שסקכ"ד שבטד' שבט
שקד (2)כ"ד אב
ד' אלול (4) (5)
תאנה (9)ז' ניסןי"ז ניסן
תמרי"ג אלול
כ"ג אלול (4) (5)
תפוזכ"ד אב
ד' אלול (4) (5) (6)
תפוח בכיר (10)י"ג איירכ"ג אייר
תפוחכ"ד סיון
ד' תמוז (5) (6) (11)
1. אבוקדו – יתכן ובתחילת העונה יש עדיין מזן ריד (עגול) שהוא משנה שישית. וכן בתחילת העונה במוצאי שמיטה ייתכן עדיין משנת שמיטה.
2. כל סוגי האגוזים והשקדים יכולים להשתמר זמן רב, וייתכן שווק של סחורה ישנה גם אחרי התאריכים המצויינים.
3. הרוב יבוא. המועדים מתייחסים ליבול מקומי.
4. אי אפשר לקבוע יום מדויק בו מגיע פרי חדש, אך לעיתים ניתן להבחין במראה הפרי בין חדש לישן.
5. בפירות אלה יש שימור בקירור משנה שעברה שמשווקים גם במקביל לשיווק פרי חדש. לעיתים ניתן להבחין במראה הפרי בין חדש לישן.
6. במינים אלה יש גם שיווק באופנים נוספים: כבישה בקופסאות שימורים, סחיטה למיץ, ריסוק לרסק, סיכור וכדו', ומצוי שיווק של תוצרת משנת השמיטה באופנים הנ"ל זמן רב אחרי אסיף היבול של שנה שמינית [יבול שמיטה אם לא קיימו בו מצוות ביעור, אסור באכילה].
7. עיקר הגידול הוא בחודשי הקיץ, אך יש מעט מגדלים שיש להם פירות בחודש טבת מחנטה שלאחר ראש השנה.
8. באתרוג, לענין שביעית קיים ספק אם הולכים בו כאילן אחר חנטה או כירק אחר לקיטה, לכן מחמירים לדונו גם כירק, שהנלקט בשביעית יש בו קדושה. מרבית האתרוגים שיימכרו לסוכות תשפ"ג יהיו מקטיף קודם ראש השנה.
9. התאנים המיובשות מיובאות מחו"ל.
10. בזנים הבכירים כמו ענה, אין קירור ממושך.
11. בתאריך זה קיים ספק אם חנט לפני ר"ה או אחריו, לכן מספק צריך גם להפריש מעשר עני.
12. לימונים ירוקים שיימכרו מחודש ניסן ראוי להחמיר ולנהוג בהם קדושת שביעית.
13. ישנם זנים של תפוחים שמתחילים לקטוף מהחדש ועדיין נמצאים בקירור מהישן ויש לשים לב לכך. בזנים 'גרנד סמיט' ו'פינק ליידי' הקטיף של החדש מתחיל רק לקראת חודש אלול.
הערה כללית
לא כללנו ברשימה פירות בהם הרוב ערלה לדעת פוסקים רבים (פפאיה, שעונית וכו').
לא כללנו ברשימה אוכמניות טריות בהם רוב הגידול המקומי בחשש ערלה.

גרגרים - תבואה וקטניות

שם:תחילת שיווק בקדושת שביעית ואיסור ספיחים בתשפ"ב: (2)
תחילת שיווק ללא קדושה ואיסור בתשפ"ג: (2)
אגוזי אדמה (בוטנים)י"ז אלול
ד' תשרי פ"ד (2)
אפונה לשימורים והקפאה (3)כ' אדר א'
ל' שבט (3)
אפונה גרגרים יבשיםהכל יבוא 
גרעיני אבטיחט"ו אב
ג' אלול (2)
גרעיני דלעתיבוא 
גרעיני חמניותל' אב
י"ח אלול (2)
דוחן (ציפורים)כ"ה אב
י"ב אלול (2)
חיטה ומוצריה(י' אייר) הרוב יבוא (4)
י"ט אייר (2)
חימצה (חומוס)ט"ו תמוז, גם יבוא (4)ד' אב
חילבה
(אייר) הרוב יבוא (4)
 
חריע (שמן)ט"ו סיון
ד' תמוז (2)
כוסמתיבוא 
לוביהיבוא 
סויהיבוא 
עדשיםיבוא 
פול גדוליבוא 
פול קטןיבוא 
פופקורןל' אב, גם יבוא (4)
י"ח אלול (4), (2)
שומשום (וחלבה)
יבוא , ונכרים [לא מסחרי](4)
 
שיבולת שועל (קווקר)יבוא 
שעועית יבשהיבוא 
שעורה(ט"ו סיון) רוב יבוא (4) ונכריםד' תמוז
תירס אשבולים וגרגירים לחים(5), (3)י"א תשרי
י"ג כסלו (5)
תירס גרגרים יבשים [קמח תירס]ב' תמוז
כ"ג תמוז (2)
1. בגידולי גרגרים כל מה שקדוש הוא אסור גם באיסור ספיחין, ושייכותו לשמיטה נקבעת לפי מועד הבאת שליש בגרגר. אמנם הגדל אצל נכרים קדוש ואינו אסור (ומנהג ירושלים שאין קדו"ש בפירות נכרים).
2. גרגרים משתמרים תקופה ארוכה. המועדים בלוח מתייחסים לתחילת השיווק של יבול שמיטה ותחילת השיווק של יבול שמינית, אך יש גם שיווק מתמשך יותר, ואז יש צורך להבחין בשנה שמינית בין החדש המותר לבין הישן האסור. אבחנה בין יבול ישן לחדש, ניתן לרוב  להבחין בירידת האיכות, וביתר שכיחות עבשים ומזיקים ועוד.
3. תוצרת בשימורים וקפואה, משווקת מהישן גם אחרי האסיף של התוצרת החדשה. התאריך שעל גבי קופסת השימורים או השקית של המוקפא לא מעיד על  זמן האסיף אלא על זמן המילוי.
4. בגידולים בהם קיים יבוא וגם ייצור מקומי כמו בחימצה, ניתן לעיתים לזהות לפי זנים/צורות/ צבעים וגדלים שונים. התאריכים שבסוגריים מתייחסים לתוצרת הארץ.
5. לגבי התירס: בלוח התייחסנו למוצרים מתירס צעיר הנאסף בארץ, כמו אשבולים וגרגרים טריים משומרים ומוקפאים. המועדים בתירס מיוסדים על כך שתירס לח ספק אם הוא קיטנית או ירק.

תבלינים

התבליןצורת השיווקקדושה בשוק בתשפ"ב החל מ:איסור ספיחין (רוב בשוק) בתשפ"ב מ:(ברב שנתי אין איסור)(1)
גמר קדושת שביעית או איסור ספיחין בתשפ"ג:
אורגנו (איזובית)
עלים טרייםד' תשרי(9)שיח מעוצה(2)ט"ו חשון (9)
עלים יבשים, טחון ושמןהרוב יבואהרוב יבוא
הרוב יבוא(תוצרת ללא קדושה תיתכן משבט)
איזוב (מיורם ועוד)(6)
עלים טרייםד' תשרי(3)שיח מעוצה(2)ט"ו חשון (9)
עלים יבשים ושמןיבואיבואיבוא
אניס (כמנון)
עלים טריים(6)תשריטבתכ"ה כסלו
זרעים(אייר(4),(8)) הרוב יבואהרוב יבואהרוב יבוא
בזיל (ריחן)
עלים טרייםד' תשריטבתכ"ה כסלו
עלים יבשים ושמןיבואיבואיבוא
גרגר הנחלים
עלים טרייםתשריאדר ב' (רב שנתי)(1)כ"ה כסלו
זרעיםיבואיבואיבוא
דפנה (12)
עלים טרייםתמוזעץ (2)(11)
עלים יבשים(תמוז(4)) בעיקר יבואבעיקר יבואבעיקר יבוא
הל יבואיבואיבוא
זוטה לבנה ד' תשרישיח מעוצה (2)ט"ו חשון (9)
זנגוויל שרשים
טרי(טבת (13) )הרוב יבואהרוב יבוא
( כ"ה כסלו)הרוב יבוא
יבש וטחוןיבואיבואיבוא
חזרת (חריין) 
ראה לוח ירקות
  
חרדל יבואיבואיבוא
טימין ד' תשרי (8)שיח מעוצה (2)ט"ו חשון (9)
טרגון (לענה דרקונית)
עלים טרייםי"א תשרי (8)שיח מתחדש מעוצה (2)טבת (9)
עלים יבשיםד' תשרי (4) יש גם יבואיש גם יבואיש גם יבוא
כרכום (זעפרן)טחוןיבואיבואיבוא
כוסברהגרגירים(א' סיוון (4) ) רוב יבוא(א' סיוון(4),(7)) רוב יבוא(תמוז(5)) רוב יבוא
כמוןטחוןיבואיבואיבוא
כרפס (סלרי) 
ראה בלוח ירקות
  
לואיזה (ליפיה לימונית)
עלים טרייםא' חשון (8)שיח מעוצה (2)ניסן (9)
עלים יבשים(ג' חשון(4)) הרוב יבואשיח מעוצה (2)הרוב יבוא
לימונית עשב לימון
עלים טרייםתשרירב שנתי (1)כ"ה כסלו
עלים יבשים(ו' תשרי(4)) הרוב יבואהרוב יבואהרוב יבוא
לענה שיחנית – שיבא
עלים טרייםד' תשרי (8)שיח מעוצה (2)ט"ו חשון (9)
עלים יבשיםי' כסלו(4),(11)שיח מעוצה (2)
תוצרת ללא קדושת שביעית תיתכן מכסלו (5)
לענת האבסינט
עלים טרייםד' תשרי (8)שיח מעוצה (2)ט"ו חשון
עלים יבשיםי' כסלו (4)שיח מעוצה (2)
תוצרת ללא קדושת שביעית תיתכן מכסלו(5),(11)
מינתה (נענה, פפרמינט)
עלים טרייםד' תשרי (4) ,(7)ניסן (גם דו שנתי)כ"ה כסלו
עלים יבשיםהרוב יבואהרוב יבואהרוב יבוא
מליסה תשרירוב רב שנתי (1)ניסן
מרוה רפואית
עלים טרייםד' תשרי (8)שיח מעוצה (2)ט"ו חשון (9)
עלים יבשים
ג' חשון (4) יש מעט יבוא
 יש מעט יבוא
עירית (שנאוטליך, צ'יווס)
עלים טרייםד' תשריא' כסלוא' כסלו
עלים יבשיםיבואיבואיבוא
פטרוזיליה
עלים טריים
ראה לוח ירקות
  
עלים יבשיםו' תשרי (4)טבתטבת
פלפל אנגלי יבואיבואיבוא
פלפל חריף 
ראה לוח ירקות
  
פלפל שחור יבואיבואיבוא
פפריקה 
ראה לוח ירקות
  
פרגזרעיםיבוא (ניסן(7))יבואיבוא (ניסן(7))
ציפורן יבואיבואיבוא
צתרה (סיבורי נאדגי)
עלים טרייםד' תשרי (8)שיח מעוצה (2)ט"ו חשון (9)
פתיתים ושמןיבואיבואיבוא
קורנית (זעתר פרסי)
עלים טרייםד' תשרי (6)שיח מעוצה (2)כסלו
עלים יבשים
ג' חשון(4),(6)
 כסלו (5)
קימל (כרויה)
עלים וגבעולים טרייםד' תשרישבט (גם דו שנתי)כ"ה כסלו
עלים וגבעולים מיובשים(חשון(4),(7)) הרוב יבוא(אייר(7)) הרוב יבוא
תוצרת לא קדושה תיתכן מאייר (5)
קינמון יבואיבואיבוא
רוזמרין
עלים יבשיםא' חשון (4) הרוב יבואשיח מעוצה (2)אייר
שבת (דיל)ד' תשרישבטכסלו
שום 
ראה בלוח ירקות
  
שומר (שמיר)
יבשו' תשרי (4)י' חשווןכסלו
זרעיםיבואיבואיבוא
התבלין:צורת השיווק:
גמר קדושת שביעית או איסור ספיחין בתשפ"ג:
אורגנו (איזובית)עלים טרייםט"ו חשון (9)
 עלים יבשים, טחון ושמן
הרוב יבוא(תוצרת ללא קדושה תיתכן משבט)
איזוב (מיורם ועוד)(6)עלים טרייםט"ו חשון (9)
 עלים יבשים ושמןיבוא
אניס (כמנון)עלים טריים(6)כ"ה כסלו
 זרעיםהרוב יבוא
בזיל (ריחן)עלים טרייםכ"ה כסלו
 עלים יבשים ושמןיבוא
גרגר הנחליםעלים טרייםכ"ה כסלו
 זרעיםיבוא
דפנה (12)עלים טריים(11)
 עלים יבשיםבעיקר יבוא
הל יבוא
זוטה לבנה ט"ו חשון (9)
זנגוויל שרשיםטרי
( כ"ה כסלו)הרוב יבוא
 יבש וטחוןיבוא
חזרת (חריין)  
חרדל יבוא
טימין ט"ו חשון (9)
טרגון (לענה דרקונית)עלים טרייםטבת (9)
 עלים יבשיםיש גם יבוא
כרכום (זעפרן)טחוןיבוא
כוסברהגרגירים(תמוז(5)) רוב יבוא
כמוןטחוןיבוא
כרפס (סלרי)  
לואיזה (ליפיה לימונית)עלים טרייםניסן (9)
 עלים יבשיםהרוב יבוא
לימונית עשב לימוןעלים טרייםכ"ה כסלו
 עלים יבשיםהרוב יבוא
לענה שיחנית – שיבאעלים טרייםט"ו חשון (9)
 עלים יבשים
תוצרת ללא קדושת שביעית תיתכן מכסלו (5)
לענת האבסינטעלים טרייםט"ו חשון
 עלים יבשים
תוצרת ללא קדושת שביעית תיתכן מכסלו(5),(11)
מינתה (נענה, פפרמינט)עלים טרייםכ"ה כסלו
 עלים יבשיםהרוב יבוא
מליסה ניסן
מרוה רפואיתעלים טרייםט"ו חשון (9)
 עלים יבשיםיש מעט יבוא
עירית (שנאוטליך, צ'יווס)עלים טרייםא' כסלו
 עלים יבשיםיבוא
פטרוזיליהעלים טריים 
 עלים יבשיםטבת
פלפל אנגלי יבוא
פלפל חריף  
פלפל שחור יבוא
פפריקה  
פרגזרעיםיבוא (ניסן(7))
ציפורן יבוא
צתרה (סיבורי נאדגי)עלים טרייםט"ו חשון (9)
 פתיתים ושמןיבוא
קורנית (זעתר פרסי)עלים טרייםכסלו
 עלים יבשיםכסלו (5)
קימל (כרויה)עלים וגבעולים טרייםכ"ה כסלו
 עלים וגבעולים מיובשים
תוצרת לא קדושה תיתכן מאייר (5)
קינמון יבוא
רוזמריןעלים יבשיםאייר
 שבת (דיל)כסלו
שום  
שומר (שמיר)יבשכסלו
 זרעיםיבוא
1. בצמחים רב שנתיים – הרוב משתילה לפני שמיטה ואין בו איסור ספיחין, וכשלא ידוע ניתן לסמוך על רוב.
2. בעצים ובשיחים עציים (שפורחים רק לאחר שנה מזריעתם), אין איסור ספיחים.
3. בשיחים מעוצים נמוכים מאוד אנו חוששים שמא דינם כירק.
4. בתוצרת יבשה [המשתמרת תקופה ארוכה] קשה לדעת מתי מגיעה לשוק תוצרת משמיטה. כתבנו את התאריך שבו כבר תיתכן בשוק תוצרת משמיטה.
5. בתוצרת יבשה [המשתמרת תקופה ארוכה] קשה לדעת מתי מפסיקים לשווק מתוצרת שמיטה האסורה, כתבנו בלוח את התאריך שבו כבר תיתכן בשוק תוצרת מותרת [= אין הכוונה לקבוע שמתאריך זה התוצרת היא מותרת – יש לוודא שהיא תוצרת חדשה].
6. יש כמות מסחרית הגדילה בידי ערבים [נכרי].
7. התאריך שבסוגריים מתייחס למיעוט שיש מתוצרת הארץ משתילה או חנטה של שמיטה.
8. בשיח מעוצה, יש להסתפק אם דינו כירק ויש בו קדושת שביעית מא' תשרי או דינו כאילן ויש בו קדו"ש מזמן החנטה. לדעת מרן הגר"ח קנייבסקי יש לחשוש לחומרא שדינו כירק.
9. בשיח מעוצה, אין לחשוש משום ספיחין כיוון שהוא רב שנתי ולדעת מרן הגר"ח קנייבסקי יש לחשוש דחשיב כעץ, ומה שחנט בשמיטה יש בו חשש שביעית אף שנלקט בשמינית..
10. אין ייבוש בכל תקופת השנה.
11. העלים שחנטו בשביעת, נותרים על העץ משך כמה שנים וקדושים לעולם, וקשה לדעת עד מתי הם נשארים על העץ.
12. אין גידול מסחרי בארץ.
13. ידוע על שטח קטן שמגדלים בארץ ומגיע בתקופת ינואר (טבת).
14. אין כמעט מיבול מקומי.
הערות כלליות
  • קדושת שביעית – לתבלין טרי שדינו כירק (כגון: בזיל, זנגוויל, לימונית ומינתה) יש קדושת שביעית כשנקטף מיד לאחר ראש השנה. לעלי צמחים עציים (כגון: דפנה, לואיזה) או שיחים מעוצים, יש קדושה לפי מועד תחילת גידול העלה.

          אמנם לא בכל עונות השנה מייבשים עלים. ולכן בעלים יבשים יתכן שמועד הקדושה לא יהיה בתחילת שמיטה.

  • בצמחים הרב שנתיים – מרבית היבול בשמיטה הוא מזריעה שלפני השמיטה, ובספק ניתן לסמוך על הרוב. אך ייתכן מיעוט קטן של עלים מצמחים שנזרעו בשמיטה, בעיקר החל מהאביב, והם אסורים.
  • בלוח זה לא הבאנו את תחילת ההופעה בשוק מאיסור ספיחין למחמירין ולא רוב בסוף שנת השמיטה. הדבר מורכב והמעוניינים יקדימו כחודש בתחילת השמיטה את האיסור ספיחין רוב בשוק, ובמוצאי שמיטה יש להוסיף כחודש לזמן שאין חשש לאיסור ספיחין.

פרחים

שם הפרחמועד שתילה בחודשים (לועזיים):עונת פריחה וקטיף בחודשים (לועזיים):
תקופה בה מצוי בשווקים הפרחים משתילת שמיטה:
אגפנתוס2-45-6
רוב היבול מרב שנתי
אגרטום8-311-6
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
אדמונית (פאוניה) (*)
 כל השנהרב שנתי
(*) בשבט אדר יהיו פרחים בעיקר משתילת שמיטה (ע"י טיפול קור בעציצים) ובהם יהיה איסור שביעית.
   
איקסיה10-112-5כל העונה בפ"ב
אירוס (איריס)10-111-5כל העונה בפ"ב
אירינגיום10-123-6כל העונה בפ"ב
אכילאה3-10כל השנהרוב גדול מרב שנתי
אלסטרומריה10-123-8
רובו מרב שנתי (מעט חדש מטבת)
אמיתה112-5כל העונה בפ"ב
אמריליס (היפאסטרום)3-44-10כל העונה בפ"ב
אנטוריום כל השנהרוב גדול מרב שנתי
אסקלפיאס4-9כל השנה
מתמוז פ"ב עד תמוז פ"ג
אסתר (שורש, ורדה)כל השנהכל השנה
כסלו פ"ב עד כסלו פ"ג
אקוניטום9-112-5
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
ארמורוס11-1212-5כל העונה בפ"ב
בנקציה3-5כל השנהרב שנתי
ברבטוס (מין צפורן)9-1012-5
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
ברודיאה10-1112-5כל העונה בפ"ב
גבסנית (ריחני)  
מתמוז פ"ב עד תמוז פ"ג
גודציה8-212-5
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
גרבילאה3-1012-6רוב גדול מרב שנתי
גרברה7-8כל השנה
מתמוז פ"ב עד תמוז פ"ג. יש גם רב שנתי
דוביום ראה נץ החלב
   
דליה  יבוא
דלפיניום חד שנתי9-11-5
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
היביסקוס (עם גביע)5-89-12
בתשפ"ג חלק גדול משתילת שמיטה
הליקוניה כל השנה
רוב גדול ממצע מנותק, רב שנתי
ורד כל השנה
הרוב מרב שנתי, מצע מנותק בחממה
ורוניקה9-10כל השנה
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
חמניתכל השנהכל השנה
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
חרציתכל השנהכל השנה
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
טגטס10-11כל השנהכל העונה בפ"ב
טווידיהכל השנהכל השנה
כסלו פ"ב עד כסלו פ"ג
טופח ריחני (אפונה)9-1111-4
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
טולברגיה10-112-8כל העונה בפ"ב
טרכליום כל השנה
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
כלנית9-1011-4
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
לוע האריכל השנהכל השנה
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
ליאטריס9-2כל השנה
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
ליזיאנטוסכל השנהכל השנה
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
לימוניום7-10כל השנהרוב גדול מרב שנתי
מטריקריה7-11כל השנה
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
מנתור (ריחני)9-1112-4
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
נורית9-111-4
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
נץ החלב כתום (דוביום)9-102-5
אדר א' פ"ב עד שבט פ"ג
נץ החלב לבן (ערבי, טראוזידי)8-123-5
אדר א' פ"ב עד שבט פ"ג
נרינה9-1111-5הרוב מרב שנתי
נרקיס (ריחני)9-1111-2
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
סהרון (קוקולוס) כל השנהרב שנתי
סולידגוכל השנהכל השנהרוב רב שנתי
סולידסטר7-12כל השנהרוב רב שנתי
סחלב כל השנה
רב שנתי, מנותק, במבנים
סייפניםכל השנהכל השנה
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
ספארי סנסט (פרוטאה)
 כל השנהרב שנתי
עדעד8-1112-5
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
פוליאנטוס טוברוזה (ריחני)3-123-12
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
פלוקס (שלהבית ריחני)8-3כל השנהרוב רב שנתי
פרזיה10-122-5
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
פרח האורז3-93-4רב שנתי
פרח שעוה (בעיקר ירק)3-11כל השנהרב שנתי
צבעוני11-1212-4כל העונה בפ"ב
צלוזיה4-12כל השנה
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
צסטרום כל השנהרב שנתי
צפור גן עדן כל השנהרב שנתי
צפורן (גם ריחני וגם דו שנתי)
 כל השנה
תמוז פ"ב עד תמוז פ"ג (הרוב מגידול נכרים)
קורטמוס (קורטם)כל השנהכל השנה
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
קורקומה1-83-12
אדר א' פ"ב עד שבט פ"ג
קיפודן (אכינופס)8-12כל השנה
אדר א' פ"ב עד שבט פ"ג
קלה9-1112-5
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג. גם רב שנתי
קלה צבעוניתכל השנה 
מצע מנותק טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
קמפנולה (פעמונית, גם ריחני)10-123-12כל העונה בפ"ב
קרספידיהכל השנהכל השנה
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
שושן לבןכל השנהכל השנה
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
שושן צבעוניכל השנהכל השנה
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
שושן מזרחי (גדול)כל השנה3-11
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
תגית (סקביוזה)8-1211-5
טבת פ"ב עד כסלו פ"ג
תורמוס10-212-4כל העונה בפ"ב
צמחי עלים – ירק לקישוט*כל השנה רוב גדול מרב שנתי

* כולל את הצמחים – אוונימוס, אספרגוס, אקליפטוס, ארליה, גומא (ציפרוס), מונסטרה, מוראיה, מללויקה, פוטוניה, פיטוספורום, פילודנדרון, קוכיה, רוסקוס (עצבונית) שרך.