תגיות קשורות

הרכבת אילנות

ד"ר משה זקס

בהליכות שדה גליונות 58 ו – 80 התפרסמו שני מאמרים מקיפים מאת ד"ר מ. זקס על הרכבת אילנות, צורות ההרכבה, תפקידן, השפעתן על הפרי ואלו הרכבות מותרות ואלו אסורות. הרכבה: לוקחים חלק מאילן אחד ומרכיבים אותו על אילן אחר, כלומר לוקחים ענף קטן או "עין" של אילן אחד ומחברים אותו לאילן אחר, והחלק מתאחה ומתחבר לאילן השני ונעשים אחד. האילן התחתון נקרא "כנה" והחלק העליון נקרא "רוכב". בגליון 80 הובאה רשימה חלקית של עצים שכיחים בהם קיימות הרכבות אסורות. בגליון 98 עודכנו הדברים שוב, בקיצור.

לצערנו עדיין לא נעשה די לביעור נגע ההרכבות האסורות. למרות שאיסור הרכבת כלאים הוא מדאורייתא, יש רפיון במלחמה נגד איסור זה. סיבת הרפיון הוא משום שאין לדבר השלכה במישור הצרכני, שהרי פירות מאילן מורכב מותרים באכילה.

להלן רשימה מעודכנת של עצים (כיון שמעת לעת משתנים סוגי ה"כנות" שנוהגים להרכיב עליהם). אנו מפרסמים את הדברים  כי יש רבים הרוצים לנטוע עצי פרי בחצרות וגינות, והמורכב באיסור, אסור לנטעו ולקיימו, ופונים בשאלה כיצד ומה עליהם לקנות. גם יש  רבים שעדיין אינם יודעים לשאול, להם פרסום הדברים יהיה בבחינת את פתח לו.

 עיקרי ההלכות

א. כלאי האילנות הרי הם בכלל מה שנאמר: שדך לא תזרע כלאים. כיצד, המרכיב אילן באילן כגון שהרכיב יחור של תפוח באתרוג או אתרוג בתפוח, הרי זה לוקה מן התורה, בין בארץ ובין בחו"ל.

ב. אסור לישראל להניח לעובד כוכבים שירכיב לו אילנו כלאים.

(שו"ע יור"ד סי' רצ"ה סעי' א, ב)

ג. השותל עץ מורכב נחשב מן התורה כאילו הרכיבו ואף שנוטע אותו עם גוש עפרו.

(חזו"א כלאים ב, ט ודיני כלאים לה)

ד. אסור לקיים המורכב כלאים (אלא צריך לעוקרו), אבל הפרי היוצא ממנו מותר ואפילו לזה שהרכיבו. ומותר לקחת ענף מהמורכב ולנטעו במקום אחר.

(שו"ע שם סעי'  ז.)

ה. בספק מינו יש להקל לקיימו בהשקאה וניכוש.

(חזו"א כלאים ב, ט  ודיני כלאים לה)

ו. המרכיב אילן באילן מין בשאינו מינו אע"פ שנתאחו ואין ניכר עכשיו שהם שני מינים, שהרי שניהם מגדלים פרי אחד, עדיין הם באיסורם לקיימם.

(חזו"א כלאים ג, ג)

ז. יש באילנות דומים זה לזה בעלים או בפירות ואעפ"כ הואיל והם שני מינים הרי אלו כלאים, כיצד… הפרסקין עם השקדים… אע"פ שדומים זה לזה כלאים זה בזה…

מותר להרכיב מין אחד  (פי' שני זנים ממין אחד) אפילו שחורות בלבנות ודקות בגסות אע"פ שיש לו שם לווי.

(שו"ע שם סעי' ו )

ד"ר משה זקס

 רוב שתילי העצים הנמכרים כיום הינם מורכבים כאשר השורשים והחלק התחתון של הגזע הם מסוג עץ אחד והחלק העליון, הנותן פירות, הוא מסוג אחר. החלק התחתון שעליו מרכיבים נקרא "כנה" והוא סוג עץ חזק העמיד גם בפני מחלות ומתאים לסוג הקרקע. והחלק העליון נקרא "רוכב" והוא הנותן פירות. כפי שכתוב ברשימה שלהלן חלק מעצי פרי מורכבים על אותו מין (אלא מזן אחר) וזו הרכבה מותרת, וחלק מורכב לצערנו באיסור על מין אחר.

זיהוי הכנה  – לפני שניכנס לפירוט סוגי כנות וזנים, ננסה לענות על שאלה המגיעה אלינו בתדירות רבה, כיצד ניתן להיות בטוחים, בקניית שתיל או עצים, שאין בהם איסור כלאים. בחלק מסוגי הרכבות -הכלאים השכיחות במשתלות ניתן לזהות שוני שבין צבע או צורת חלק הגזע התחתון – הכנה, עליו הורכב הרוכב, לזה של הנוף  – הרוכב. בחלק אחר ניתן לזהות את הכנה על פי סורים (התפרצויות ענפים מהשורשים) או ענפים הצומחים מתחת להרכבה, וגם על פי צורת האיחוי של הרוכב לכנה. עם זאת לרוב ההבחנה קשה ודורשת בדיקה על ידי מומחים, ופעמים שאף מומחים לא יכולים לקבוע לפי מראית עין בלבד.

קניית שתילים – כרגיל, הגדרה מדויקת של הזן, הרוכב והכנה היא תנאי הכרחי למכירת שתילי עצי פרי. הדבר חשוב מבחינת התאמת השתילים לתנאי ותכניות הנוטע למה הוא מצפה מהעץ. הונאה עשויה להביא אף לתביעת נזיקין ופיצוי. משום כך ניתן כרגיל לקבל פרטים ולודא שאכן הכנה המדוברת אותה קונים, אין בה חשש כלאים עם הרוכב. אמנם הדבר נכון בשווק שתילים למטעים מסודרים שבו הנוטע יודע בדיוק מה הוא רוצה ולְמה הוא מצפה, ע"כ המשווק מקפיד לספק לו את כל המידע. לעומת זה הנוטע עץ או עצים בודדים בחצרו אינו מבין ואינו יודע, ובדרך כלל באותם המשתלות והחנויות המיועדות לספק עצים בודדים קשה לקבל מידע אמין.

הרשימה המצורפת, שהיא עידכון רשימות קודמות מיועדת להביא לידיעת הציבור את מידת השכיחות של שתילי כלאים במינים וזנים שונים, כדי לאפשר הקפדה בכל מקרה בו קיים חשש כלאים.

רשימה זו פורסמה בחורף תש"פ ונכונה לשעת פרסומה

רשימת עצים שיש בהם ושאין בהם הרכבות כלאים לשנת תש"פ

מוגש ע"י הרה"ג שאול רייכנברג וד"ר משה זקס

אסור להרכיב עץ מין על אינו מינו, ואסור לשתול עץ המורכב על מין אחר, ואסור לקיים עץ מורכב על מין אחר וכל שכן שאסור לטפל בו. הפירות שגדלו על עץ מורכב מותרים באכילה.

כיום מרבית השתילים מורכבים, חלקם על מינם וחלקם, לצערינו, על מין אחר. עץ המורכב על מין אחר אסור לשותלו ואסור לקיימו, כמו כן עץ המורכב על ספק מינו אסור לשותלו.

כדי להקל על ציבור הנוטעים מוגשת בזה רשימה של עצי פרי, אלו עצים יש לחשוש בהם לכלאים ובאיזה כנות רגילים להשתמש לכל עץ. רשימה זו נכונה לשנת פירסומה.

אבוקדומורכב על מינו בלבד
אגוזי מלך, פקאן, מקדמיהכל אחד מורכב על מינו בלבד
אגסרובו מורכב על חבוש שהוא כלאים, מיעוטו מורכב על כנות אגס בטוליפוליה, אגס זריע, ועל כנות BHF  (שכיח בזן קוסטיה) – המותרות.
אלה אמיתית (פיסטוק)מורכב על אלה אטלנטית, ועל מיכלואי אלה שהם ספק כלאים. ייתכן גם גידול על כנת אלה אמיתית בעצמה אך לא נהוג.
אנונהמורכב על מינו בלבד.
אפרסמוןמורכב על מינו בלבד.
אפרסק ונקטרינהחלק מהשתילים מורכבים על כנות אפרסק המותרות (בלאדי, נמאגרד, 12-198), חלק גדול על המיכלוא GF677   שהותר, חלק על הנסן שלא הוכרע להיתר, וחלק על כנות שקד ואחרות שהם כלאים.
אשכוליתמורכב כרגיל על כנות הדרים וולקה (וולקה מריאנה) ואחרים שהם ספק כלאים.
גודגדןכמו דובדבן
גויאבהמורכבת על מינה בלבד
דובדבןרוב השתילים על כנת מהלב, שעדיין לא הוכרע הגדרתה עפ"י ההלכה. וכן על מיכלוא של מהלב ומזרד שלא נבדק הלכתית [MM2 ועוד]. חלק על כנת קולט שהוא מינו. וכן על מקסמה 14 [MM14] שהיא מינו.
זיתמורכב על מינו בלבד [או בלתי מורכב].
חבושמורכב על מינו בלבד
חרובמורכב על מינו בלבד [או בלתי מורכב].
ליצ'ימורכב על מינו בלבד [או בלתי מורכב].
לימה (ליים)מורכב על וולקה ועל מיקרופילה, שהם ספק כלאים.
לימוןרובו על כנת וולקה שהיא כנראה מיכלוא של לימון עם חושחש ולא הוכרע להוציאה מספק כלאים,  ויש מתירים. מיעוטו על מקרופילה הדומה ללימון – ספק כלאים. קיימת אפשרות להשרשת הלימון ללא הרכבה, אך כמעט שאינה נהוגה.
לימקווט (לימון סיני)על כנות הדרים חושחש וולקה – ספק כלאים.
משמשרובו מורכב על מינו. חלק על שזיף, ועל מיכלואים שאינם מינו והם כלאים.
מנגומורכב על מינו בלבד [או בלתי מורכב].
ענביםמורכב על מינו בלבד
פג'ואהמורכב על מינו בלבד [או בלתי מורכב].
פומלה ופומליתכמו האשכולית, על וולקה וחושחש – ספק כלאים.
פיטאיה [וכן פרי גן עדן קובו]אינו מורכב.
פיסטוקראה אלה אמיתית
פפאיהמורכב על מינו בלבד [או בלתי מורכב].
צבראינו מורכב.
קומקווט (תפוז סיני)על כנות הדרים – חושחש, וולקה, שהם ספק כלאים
קיוימורכב על מינו בלבד [או בלתי מורכב].
קליפים (קלמנטינות ומנדרינות)רוב הקליפים מורכבים על וולקה שהוא ספק מינם, וכן על מיכלואי התלת עלה [812 ,c35 ,טרואייר]. מיעוטם מורכבים על חושחש, שלגבי מינאולה אורטניק וטמפל– הקליפים הגדולים – הוסכם שהוא מינם. לגבי שאר הקליפים עדיין לא
הוכרע להוציאם מספק כלאים, ויש מתירים. כנת הקליאופטרה מותרת לקליפים אך כמעט ואינה מצויה.
רימוןמורכב על מינו בלבד [או בלתי מורכב].
שזיףכנראה הרוב על כנות בעיתיות שהם 677 ,gm, ועל השקד שהם כלאים, או על כנות חדשות הנראות כשזיף [סיטיישן, פרסיאנה, מירן] ועדיין לא נבדקו הלכתית. חלק מהשתילים מורכבים על
כנות שזיף [מריאנה] המותרות.
שסקרובו המוחלט על מינו, מעט מאד על חבוש – כלאים.
שקדרובו על מיכלואי 677 שנראה שהם כלאים וכן על הנסן שלא הוכרע עדיין, מעט על שקד מר או על אלנם שהוא מינו.
תאנהמורכב על מינו בלבד [או בלתי מורכב].
תמראינו מורכב.
תפו"זרובו מורכב על וולקה שהוא ספק מינו, חלק על מיכלואי התלת עלה (812, c35, טרואייר) שנראה שהם ספק מינו, מעט על חושחש שהוא מינו, ומעט על קליאופטרה ורנגפור שלא הוכרע להוציאם מגדר ספק כלאים.
תפוחמורכב על מינו בלבד.