עוד על מצוות מעגל השנה

תגיות קשורות

מעמד מרשים נערך בראש חודש ניסן ביום שלישי האחרון, במתחם בית המדרש להלכה אמונת אי"ש. ביוזמת הרה"ג ר' עקיבא יוסף לוי שליט"א, ראש ומייסד מכון הלכתא, התכנסו מאות אברכים ובני ישיבות ליום עיון בנושא הלכות מצוות התלויות בארץ ובשיאו של האירוע התכנס הקהל ברוב עם לברכת האילנות, שנאמרה על עצי הפרי הפורחים בגינה הלימודית של בית המדרש. במעמד השתתפו רבנים וראשי ישיבות, ובהם המשגיח הגאון רבי בנימין פינקל שליט"א, הגר"י אפרתי שליט"א ראש בית המדרש, והגר"צ קושלבסקי שליט"א ראש ישיבת 'היכל התורה'.
המשתתפים, שבחרו להקדיש את יום בין הזמנים הראשון ללימוד הסוגיות החשובות הללו, שמעו שיעורים מפי גדולי הבקיאים בתחום, ובראשם ראש ביהמ"ד הגר"י אפרתי שליט"א. לפני אמירת הברכה, הרה"ג רבי אליהו כהן שליט"א, מחבר הספר "מעשי חמד", העביר שיעור תמציתי בהלכות ברכת האילנות. הרה"ג רבי אליהו שוורץ שליט"א מרבני בית המדרש הרחיב בנושא מעשרות וכלאיים, והמחיש את הזיקה בין מצוות אלו לבין עולם הצומח כפי שהוא מתואר בתורה.
לאחר מכן, הנוכחים סיירו בגינה הלימודית המהווה חלק ממרכז הלמידה, התבוננו בלבלוב עצי הפרי, וברכו את ברכת האילנות בכוונה עצומה. הגאון רבי בנימין פינקל שליט"א מרבני ישיבת מיר נתכבד לומר את הברכה בקול. לבקשת הגר"י אפרתי שליט"א, הקהל סיים את הברכה לפניו כדי לצאת ידי חובה בברכתו. מיד לאחר הברכה פרצו המשתתפים בריקודי שמחה והודיה יחד שבטי ישראל.
קודם לכן, לפני אמירת הברכה, הגר"ב פינקל שליט"א נשא דברי התעוררות על חשיבות אמירת הברכות בכוונה ומתינות, גם כאשר מדובר בברכות תדירות. לאחר מכן, הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א נשא לאחר מכן שיעור מקיף בענייני גידולי המים בהלכה, כשהוא מרחיב אודות הכללים במקורות דינים אלו בהלכה, לפי פסיקתו של מרנא החזו"א זצוק"ל שהעמיד את היסודות בעניינים אלו, כאשר הורה למעשה לחקלאים היראים והחרדים לדבר ד' שזכו לליווי הלכתי צמוד ע"י מרן זצוק"ל, וכן לאור פסיקתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, אשר הגר"י אפרתי שליט"א זכה ליצוק מים על ידיו עשרות בשנים.
המשתתפים סיירו בחממות גידולי המים בחצר בית המדרש ושמעו הסברים על ההבדלים ההלכתיים בין סוגי הגידולים. הגר"ב פינקל שליט"א השתתף בכל הסיור, כשהוא דן בהרחבה בהלכות אלו עם הגר"י אפרתי שליט"א.
הרה"ג רבי אלחנן בקרמן שליט"א העביר שיעור מעשי בהלכות כלאיים בגינה הביתית תוך המחשה בחצר בית המדרש. בסיום יום העיון, הנוכחים יצאו עם ידע מקיף בכמה סוגיות במצוות התלויות בארץ, וכן עם דפי הדרכה לברכת האילנות וזריעה ללא חשש כלאיים.