תגיות קשורות

קטפת רימון לבד? זהירות!

חשש ערלה לפניך!

לקראת ראש השנה רבים קוטפים רימונים מעצים הגדלים בחצירם או בגינות נוי ושטחי הפקר. אך יש לדעת כי עץ הרימון אם הוא לא מטופל כהלכה מצויים בו יחורים (ענפים חדשים היוצאים מהקרקע ולא מהגזע מעל פני האדמה) שגדלים עליהם פירות גם בתוך שלוש שנות ערלה.

יחורים אלו דינם כאילן העולה מהשרשים החייב בערלה, וכל יחור כזה יש למנות שנות ערלה מעת יציאתו מעל פני הקרקע, גם אם העץ שלידו ושמשרשיו הוא גדל הוא עץ בן שלוש שנים ויותר.

לפיכך גם כאשר ידוע לך שהעץ הוא כבר ותיק ועברו עליו כבר שנות ערלה אין לקטוף רימון מהעץ, אלא אם ניתן לראות בבירור שאין ייחורים העולים מהאדמה, אלא רק גזע אחד מרכזי שממנו יוצאים ענפים במרחק מהקרקע, או כאשר ניתן לראות בבירור שהרימון המסוים אותו קוטפים גדל על ענף שיוצא מהגזע המרכזי ולא מענף היוצא מהייחורים הנלווים לעץ.

במקרה של ספק הפרי אסור באכילה ובהנאה.