עוד על מצוות הפרשת חלה

תגיות קשורות

אשה המכינה עיסה שיש בה שיעור חלה וכוונתה לאפות עוגות או חלות ולחלקם במשלוחי מנות לכמה אנשים לכל אחד כמות קטנה משיעור חלה האם חייבת בהפרשת חלה?

אשה שאופה עוגות או חלות על  מנת לחלקן מפרישה חלה בברכה שכן הפטור של עיסה העשויה לחלק נאמר רק אם מחלקים לאחרים קודם אפיה ולא לאחר אפיה [לדעת המנחת יצחק תפריש בלי ברכה].

הלכה פסוקה בשו"ע (יו"ד סי' שכ"ו סעי' ב') שהעושה בצק שיש בו שיעור חלה על מנת לחלק את הבצק לחלקים שאין בהם שיעור חלה ולאפות חלקים אלה, פטור מן החלה. ומבואר בפוסקים שרק אם דעתו לחלק בעודו בצק, אבל אם דעתו לחלק לאחר אפיה לחלקים של פחות משיעור חלה, חייב.

עוד מוסכם בפוסקים שהפטור מחלה הוא רק אם נותן כל חתיכת בצק לאדם אחר, אבל אם משאיר את כל החתיכות אצלו אלא שלא אופה חלה אחת גדולה אלא כמה חלות קטנות, חייב בחלה בברכה.

מצוי אצל מורות המלמדות את התלמידות לקלוע חלות, והמורה עושה בצק בשיעור חלה ומחלקת לכל תלמידה חתיכת בצק וכל אחת אופה את החלה בביתה, או בבית הספר אך כל אחת מקבלת את החלה שקלעה, לא חייבים להפריש חלה מבצק זה. אלא אם נשאר למורה עצמה שיעור של בצק החייב בהפרשה.

הפטור של על מנת לחלק לא נאמר במאפיה המוכרת בצקים כמבואר בשו"ע שם, והטעם המבואר שם הוא משום שלא ברור שאכן יחלק את הבצק, ושמא לא ימצא קונים ויאפה בעצמו. ומפעל המייצר בצקים [כגון בצק עלים וכדו'] על מנת למכרם כשהם בצק, ועושה בצק גדול ומחלק את העיסה לחלקים ובכל חלק אין שיעור, אמנם אין חשש שיאפה לעצמו כיון שאינו עוסק באפיה אלא בייצור בצקים ומה שלא מצליח למכור משליך. מ"מ חייב בהפרשת חלה בברכה ,כיון שיש הקונים שכמות גדולה של בצק כך שעל כל בצק שעושה לא ברור אם הוא תחלק לכמה אנשים או לאדם אחד [ולכן המפרישים לחומרא בבית צריכים להפריש מבצק שקנו בחנות אפילו שהוא מגיע באריזה הפחותה משיעור חלה כיון שכבר נתחייב במפעל]

אשה שאופה עוגות או חלות על מנת לחלקן למשלוחי מנות יש לדון אם יכולה לברך על הפרשת החלה. יש לומר שחייבת כיון שבפועל מחלקת לאנשים שונים רק אחרי האפיה, ויש לומר שפטורה כיון שבפועל את החלוקה לחתיכות עושה לפני האפיה על מנת לחלק לאנשים שונים אחרי האפיה – למעשה אפשר להפריש חלה בברכה כיון שכך כתוב בחיי אדם, אולם המנחת יצחק סבר שיש להפריש בלא ברכה.