עוד על מצוות הפרשת חלה

תגיות קשורות

שאלה

לאחר שהכנו בצק לחלות עוד לפני שהפרשנו חלה הבחנו שתנור האפייה התקלקל, מחמת הזמן הקצר שיש עד שבת, חשבנו לאפות את החלות במיקרוגל, והסתפקנו האם לחם הנאפה במיקרוגל חייב בהפרשת חלה?

תשובה

לחם שנאפה במיקרוגל הרי הוא כלחם שנאפה בתנור וחייב בהפרשת חלה [אפילו כשאין במיקרוגל מנגנון להשחמה].

ביאורים

הגמ' בברכות (לז, ע"ב) אומרת טריתא פטורה מן החלה, מאי טריתא וכו' ואיכא דאמרי לחם העשוי לכותח. ופירש"י אין אופין אותו בתנור אלא בחמה. ובהמשך הגמ' תני רב חייא לחם העשוי לכותח פטור מן החלה והא תניא חייב בחלה, התם כדקתני טעמא רב יהודה מעשיה מוכיחין עליה עשאן כעבין חייבין עשאן כלמודים פטורים. ופרש"י אם עשאה כעבין ערוכה ומקוטפת כגלוסקאות חייבת דגלי דעתיה דללחם עשאה ואם עשאה כלמודין כנסרים בעלמא שלא הקפיד על עריסתם פטורים.

ורבינו יונה בברכות (כו, ע"ב מדפי הרי"ף) הקשה לדעת ר"ת מה לי אם עשאה כעבין או עשאה כלימודים והרי בלילה עבה חייב בכל גווני. ותירץ דאע"פ שבלילתו עבה אם לא  עשאה על דעת לאכילה אלא לחרך אותה באור ולעשות ממנה כותח פטורה, כמו בעיסת הכלבים שאם לא נעשית לאכילת בני אדם פטורה מן החלה אע"פ שעשו אותה עבה.

ומבואר שאפילו לדעת ר"ת שעיסה עבה חייבת מכל מקום אם אין כוונתו לשם לחם אלא לשם כותח שלפי אחת הפירושים אין אופה את העיסה בתנור אלא בחמה פטורה מן החלה. והטעם יש  לומר שכמו שיש דין של תוריתא דנהמא שצריך שיהיה לזה תואר לחם כמו צריך שיהיה חשיבות של לחם ואין על זה חשיבות לחם רק אם נעשה כעבים ולא כלימודים.

ועי' ברי"ד בפסקיו שכתב דעד כאן לא פליגי ריש לקיש ורב יוחנן אלא במעשה אילפס אבל היכא דאפאן בחמה אליבא דכו"ע לאו לחם הוא שאין לחם אלא האפוי בתנור, עכ"ל.

לאחר שביררנו שאין עיסה חייבת אלא האפויה בתנור יש  לדון האם למיקרוגל יש דין של תנור או דילמא שהוא חשוב כאפיה בחמה.

והנה בטעם שאפיה בחמה לא חשיבא מלשון הרמב"ם משמע משום שהוא ענין של יבוש ולא אפיה שכתב העושה עיסה ליבשה בחמה.

ועיין בלבוש סימן שכט סעיף ו שכתב העושה עיסה ליבשה בחמה פטורה שאין זה דרך אפיית לחם, וכן קלי שלשין אותו בתנור או במים או בדבש ואוכלין אותו בלא אפיה פטור וכו' אבל עשאו כעכין פירוש שערכו ועשאו בצורת לחם חייב. ומדבריו משמע שאין זה דרך אפיית לחם. והנה לב' הפירושים יש לומר שמיקרוגל שאני שכן הוא תנור העשוי לבישול ולאפיה ואינו נקרא רק יבוש.

ולמעשה לענין הלכה נחלקו בדבר פוסקי דורינו בספר מאורי אור פרק ה' ענף ד דן באריכות בדעת הגרש"ז אויערבך בבישול במיקורגל לענין בישול בשבת ועוד דברים ושם כתב שהגרש"ז הורה שמיקרוגל אינו בישול בחמה והוא אפה טוב אפילו אם יש טעם אחר וכן בספר שבות יצחק דיני מיקרוגל עמוד פא הביא שכך הורה לו הגרש"ז אויערבך זצ"ל. 

עוד הביא בספר הנ"ל בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל אחר שהראינו לפניו הנאפה במיקרוגל ללא השחמה דודאי אין לדמות אפיה במיקרוגל לאפיה בחמה ואף אם אינו משחים הלחם כמו בתנור אש דהעיקר שיש ללחם טעם אפוי ופת הנאפת בו ברכתה המוציא וטעונה נט"י וברהמ"ז וכן לענין חלה יכול להפריש מעיסה שבדעתו לאפותה במיקרוגל על עיסה דומה שדעתו לאפותה בתנור אש.

אמנם בקובץ אורייתא י"ח שאלות שהזמן גרמן חלק ב עמ' קמח) כתב הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל שמהות הבישול במיקרוגל אינו דומה לבישול שהיה במשכן ולדרך בישול שהיה בזמן חז"ל שנמסר מדור לדור, ולכן לא יחשב אפיה להקרות לחם לענייני חלה ומצה וברכת לחם.