עוד על מצוות הפרשת חלה

תגיות קשורות

שאלה

קניתי בחנות חלות קלועות קפואות מקמח מלא, להפשרה ואפיה בבית, האם יש להפריש מחלות אלו שאין בהם שיעור?

תשובה

כן החלות חייבות בחלה, ואם עדיין לא הופרש בהם חלה, יש להפריש בהם חלה בברכה.

ביאורים

איתא במשנה (פרק א משנה ז) דנחתום שעשה שאור על מנת לחלק חייב בחלה, והטעם בירושלמי (פרק א הלכה ה) "נחתום לא בדעתו הדבר תלוי. בדעת הלקוחות הדבר תלוי שמא ימצא לקוחות והוא חוזר ועושה אותה עיסה". דהיינו שאף שעושה כמות קטנה כדי לחלק לכל אחד פחות משיעור, אין מחשבתו לחלק פוטר העיסה, דאם ימצא לקוחות שירצה כמות גדולה, חוזר ועושה מהבצק עיסה. ויש ראשונים שגורסים "שמא לא ימצא לקוחות" דהיינו שלא ימצא לקוחות לקנות השאור, ולכן יחזור ויעשה עיסה, ולשני הגירסאות הטעם דחייב בחלה, כיון דאין ודאות שיחלק, דכיון 'דלא בדעתה הדבר תלוי אלא בלקוחות הדבר תלוי", דהיינו שתלוי ברצון הלקוחות.

וכן ביאר החזון איש (סימן ב ס"ק ב) הטעם דנחתום חייב בחלה אף כשעושה על דעת לחלק "אלא כל שאין עתיד מבורר של פטור פתיכי בו צד חיוב, וזה מחייב מן התורה, וכדאמר בנחתום, אע"ג דלפי ראות עיניו ימצא לקוחות לשאור ועושה על דעת כן, מ"מ כיון שאין החלוקה בטוחה שמא לא ימצא לקוחות ויעשה עיסה חייב".

ולכן בנד"ד אף שהמאפיה מוכרת בצק לא אפוי, אין פטור דעל מנת לחלק, דיתכן שיקנו כשיעור חלה, או לא יקנו וישאר אצלם כשיעור חלה, ומשום כך כל העיסה חייבת,, ואף מי שקנה חלה שהוא פחות משיעור, העיסה חייבת.