עוד על מצוות הפרשת חלה

תגיות קשורות

שאלה

לאחרונה התקלקל תנור האפיה שבביתנו, ואחד מבני המשפחה העיר שניתן לאפות חלות גם במיקרוגל. הסתפקנו אם לחם שנאפה במיקרוגל חייב בחלה?

תשובה

לחם שנאפה במיקרוגל הרי הוא כלחם שנאפה בתנור, וחייב בהפרשת חלה. (ואפילו אם אין במיקרוגל מנגנון להשחמה.)

הרחבה

בגמרא (ברכות לז ע"ב) נאמר: "תני רבי חייא לחם העשוי לכותח פטור מן החלה". כותח הוא מין תערובת שעשויה מפת מעופש וחלב ורגילים לטבל בה את המאכל. ולחם העשוי לכותח, פירש רש"י: "אין אופין אותו בתנור אלא בחמה".

ושואלת הגמרא: "והא תניא חייב בחלה". ומתרצת הגמרא: "התם כדקתני טעמא, רבי יהודה אומר מעשיה מוכיחין עליה, עשאן כעבין חייבין עשאן כלמודים פטורים". ומפרש רש"י: "עשאן כעבין – ערוכה ומקוטפת כגלוסקאות נאות, גלי דעתיה דללחם עשאה וחייבת בחלה. עשאה כלמודין – כנסרים בעלמא, שלא הקפיד על עריסתם, פטורה מן החלה".

ומבואר שעיסה שנילושה על מנת לאפותה בחמה ולא בתנור, אם ערכה כככרות וכגלוסקאות חייבת בחלה, ואם אינו מקפיד על עריכתה פטורה מן החלה.

והקשו תלמידי רבינו יונה (שם כו ע"ב מדפי הרי"ף) לפי שיטת רבינו תם (שהובאה לעיל תשובה ג) שעיסה שבלילתה עבה חייבת בחלה גם כשעשאה על מנת לבשלה ולא לאפותה בתנור, והיינו שלדעתו חל עליה חיוב חלה כבר משעת לישתה, מדוע פטורה כאן אם עשאה כלימודים, והרי בלילתה עבה וכבר נתחייבה בשעת לישתה.

ותירצו תלמידי רבינו יונה: "שאף על פי שבלילתה עבה, כיון שלא נעשית לדעת אכילה אלא לחרך אותה באור ולעשות ממנה כותח, לפיכך פטורה. דהכי אמרינן בעיסת הכלבים, שאם אין הרועים אוכלין אותה פטורה מן החלה אף על פי שבלילתה עבה, כיון שלא נעשית לאכילת בני אדם פטורה. הכא נמי כיון שלא נעשית לאכילה דרך פת פטורה".

וכוונתם לומר שאפילו לדעת רבינו תם שעיסה שבלילתה עבה נחשבת לחם ומתחייבת בחלה משעת לישתה, היינו כאשר נעשית באופן המיועד לאכילה כלחם. אך כאשר נעשית באופן המיועד לעירובה בכותח, או למאכל לכלבים, פטורה מן החלה על אף שבלילתה עבה.

ויש לבאר סברתם על פי מה שנתבאר לעיל בתשובה ה, שגם לפי רבינו תם צריך שיהיה לעיסה תוריתא דנהמא (תואר לחם), שהרי מטעם זה כתבו תלמידי רבינו יונה (שם) שאטריות פטורות מחלה גם לפי רבינו תם (יעוין שם היטב). ומטעם זה צריך גם שתהיה לעיסה חשיבות של לחם, שיעשה אותה כעבים ולא כלימודים.

והנה הבישול והאפיה במיקרוגל אינם נעשים על ידי מקור חום, כדרך הבישול והאפיה הרגילים, ועל כן הסתפקו פוסקי דורנו אם הנאפה בו דינו כנאפה כתנור, או כנאפה בחמה.

אולם בנוגע לנידון שאלתנו, בדבר חלות שנאפו במיקרוגל, לכאורה פשוט שהן חייבות בחלה, שהרי הן עשויות כעבים ולא כלימודים.

אכן כל זה הוא לפי שיטת רש"י, וכפי שהבאנו לעיל. ברם יש מהראשונים שחולקים על פירוש רש"י בסוגיא, וסוברים שלחם שנאפה בחמה פטור מחלה אפילו עשוי כעבים.

וכך כתב בפסקי רי"ד (ברכות לז ע"ב): "איכא דאמרי לחם העשוי לכותח. פירש המורה (רש"י) שאין אופין אותו בתנור אלא בחמה. ואינו נראה לי, דאם כן אפילו כעכין נמי לאו לחם הוא, ואמאי אמרינן לקמן עשאה כעכין חייבת, דעד כאן לא פליגי ריש לקיש ור' יוחנן אלא במעשה אילפס כו', אבל היכא דאפאן בחמה, אליבא דכולי עלמא לאו לחם הוא, שאין לחם אלא האפוי בתנור".

והרי"ד מפרש לחם העשוי לכותח באופן אחר, שלא עשאו לאוכלו כי אם לכותשו ולפררו בכותח, אבל נאפה בתנור. ובאופן זה אם עשאו כעבים חייב בחלה, אבל אם אפאו בחמה פטור מן החלה בכל אופן.

ועיין ברדב"ז (ביכורים פרק ו הלכה יב) שכתב שגם הרמב"ם סובר כהרי"ד. ולפי דעתם תלוי נידון שאלתנו בשאלה הנזכרת, האם האפיה במיקרוגל נחשבת כאפיה בתנור או כאפיה בחמה.

והנה מלשון הרמב"ם משמע שהטעם שאפיה בחמה אינה חשובה, משום שאינה אפיה אלא ייבוש. וכך לשונו (ביכורים שם): "אבל העושה עיסה ליבשה בחמה בלבד, או לבשלה בקדרה, הרי היא פטורה מן החלה". וכן הוא לשון השולחן ערוך (יורה דעה סימן שכט סעיף ו).

אמנם בלבוש (יורה דעה שם סעיף ו) משמע שהטעם שאפיה בחמה אינה חשובה משום שאין זו דרך אפיית הלחם, שכתב: "העושה עיסה ליבשה בחמה פטורה שאין זה דרך אפיית לחם".

ולשתי הדרכים יש לומר שאפיה במיקרוגל עדיפה מאפיה בחמה, שכן הוא תנור שנעשה לבישול ולאפיה, ופעולתו אינה ייבוש אלא אפיה.

ולהלכה נחלקו בדבר פוסקי דורנו. בספר מאורי אור (פרק ה ענף ד) כתב שהגרש"ז אויערבאך הורה שאפיה במיקרוגל נידונית כאפיה, וכן כתב בספר שבות יצחק (דיני מיקרוגל עמוד פא), שכך הורה לו הגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

וכן כתב בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל: "אחר שהראינו לפניו הנאפה במיקרוגל ללא השחמה, (אמר) דודאי אין לדמות אפיה במיקרוגל לאפיה בחמה, ואף אם אינו משחים הלחם כמו בתנור אש, דהעיקר שיש ללחם טעם אפוי, ופת הנאפית בו ברכתה המוציא, וטעונה נטילת ידים וברכת המזון. וכן לענין חלה, יכול להפריש מעיסה שבדעתו לאפותה במיקרוגל על עיסה דומה שדעתו לאפותה בתנור אש".

אמנם בקובץ אורייתא (גליון יח, שאלות שהזמן גרמן חלק ב עמ' קמח) כתב הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל, שמהות הבישול במיקרוגל אינה דומה לבישול שהיה במשכן ולדרך הבישול שהיתה נהוגה בזמן חז"ל ושנמסרה מדור לדור, ועל כן, לדעתו, אפיה במיקרוגל לא תחשב אפיה לעניני חלה ומצה ולענין ברכת הלחם.