עוד על מצוות הפרשת חלה

תגיות קשורות

שאלה:

בהרבה מאפיות עושים עיסות גם בשעה שאין המשגיח הממונה על הפרשת חלה נמצא במאפיה, והמוצר יוצא לשווק לפני בוא המשגיח. כיצד יכולים לתקן את העיסות הנעשות בלילה בשעה שאין המשגיח נמצא במאפיה. [להפריש חלה לפני הלישה אי אפשר שהרי המפריש חלתו קמח אינה חלה – שו"ע יו"ד שכז א.].

תשובה:

המפריש חלתו קמח אינה חלה, וכתב בשו"ע יו"ד סי' שכז סעיף א', ודוקא באומר שיחול בעודו קמח, אבל המפריש קמח ואומר כשתעשה עיסה יחול עליה שם חלה דבריו קיימים. דברי השו"ע הם דעת ר"א ממיץ שהובאה בטור. וביאר שם הב"י טעמו משום דקיי"ל כראב"י דאמר בקידושין (דף סב ע"ב) פירות ערוגה זו מחוברת יהיו תרומה על פירות ערוגה זו תלושין לכשיביאו שליש ויתלשו והביאו שליש ונתלשו דבריו קיימין.

ובביאור הגר"א לשו"ע כתב דרוב פוסקים פסקו דלא קיי"ל כראב"י, אלא בנידון דברי השו"ע שמפריש קמח ואומר כשתעשה עיסה יחול עליה שם חלה, הכל מודים דהפרשתו הפרשה הואיל ובידו ללוש. כלומר הא דיכול להפריש קמח ולומר שיחול כשתעשה עיסה הוא משום שבידו ללוש את העיסה, א"כ דוקא הבעלים יכולים להפריש חלה שתחול כשתעשה עיסה, וש עיסה. (וראה בשו"ת ארץ – צבי סי' מז, חזו"א , זרעים דמאי סי' יז, יו"ד סי' קצט סק"ג).

לכאורה לפי"ז משגיח שהוא רק שליח להפרשת חלה שאין בסמכותו לשנות סדר העבודה במאפיה, הרי שאין בידו לעשות עיסה, ואינו יכול להפריש חלה מקמח אפי' יאמר שיחול כשתעשה עיסה.

אמנם אם הנהלת המאפיה תתן ביד המשגיח את הסמכות לשנות סדרי האפיה ולהקדים הכנת העיסות, ובסמכותו לקבוע מה ומתי לאפות ולהכין, הרי חשיב "בידו" ויוכל להפריש ולתקן את העיסות שיעשו אחר כך כדין בעלים.

וכן הורה מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א. ולפי הוראתו תיקנו שהנהלת המאפיה תסמיך את המשגיח הנ"ל, ואף תתן הסמכתה בכתב כדלהלן.

לכבוד המשגיח.

בשם הנהלת מאפית… הנני ממנה את כב' לשליחנו להפרשת חלה במאפיתנו. כמו כן הנני להודיעך כי בידך לקבוע נוהלי השימוש בקמח ו/או הקדמת הכנת העיסות, ו/או הקדמת אפית העיסות וכמו כן בידך לעשות עיסות כראות עיניך.

לאחר שהמשגיח קבל שליחות זו והסמכות בידו לעשות עיסות, יכול ליקח עיסת טבל ולעשותה חלה על הקמח לכשיעשה עיסה.

נוסח המדויק של ההפרשה "לכשיעשה עיסה" תלוי בתנאים מיוחדים שבכל מאפיה. ויש לדקדק בה שהעיסה שמיחד לחלה תוכל לפטור את העיסות שיעשו בזמן שהמשגיח איננו. והוסיף רבינו דבכה"ג, גם בבוא המשגיח בבוקר יפריש חלה בלא ברכה על כל העיסות שנעשו בלילה מאז שעזב את המקום [גם על אותם המוצרים שכבר יצאו מהמאפיה].