תגיות קשורות

שאלה

ברצוני לקנות במשתלה עציץ נקוב, ובו שתיל שנזרע לפני השמיטה. האם יש דרך להעביר בשמיטה את העציץ מהמשתלה לביתי, באופן המותר?

תשובה

יש אומרים שמותר להעביר את השתיל כרגיל מהמשתלה הביתה, ויש אומרים שמכיון שמצוי מאד שתוך כדי ההעברה מתנתק העציץ מיניקתו, על ידי שיעבירנו דרך מקום מרוצף וכיוצא בזה, ואחר כך ישוב ויעבור מעל הקרקע ויתחבר מחדש, על כן צריך לעטפו בניילון, או להניחו במהלך כל ההעברה על גבי דבר המפסיק, כך שיהיה הפסק בין העציץ ובין הקרקע במשך כל זמן ההעברה.

וכאשר מביאו הביתה, לכל הדעות יש להניח אותו על גבי דבר המפסיק, באופן שישאר עציץ שאינו נקוב.

הרחבה

בתשובה זו ובתשובה זו נתבאר שאסור בשמיטה להפוך עציץ שאינו נקוב, לעציץ נקוב. יש אומרים שהאיסור הוא משום התועלת והשבח שהדבר מביא לגידול הצמח, ויש אומרים שגם אם אינו מוסיף שבח אסור מכיון על ידי נקיבתו עושהו כמחובר לקרקע.

והנה, אם במשתלה עמד העציץ מעל דבר המפסיק, והיה נחשב לאינו נקוב, הרי לכאורה בשעה שהוא מעבירו הביתה מעל הקרקע הוא הופך אותו לעציץ נקוב, שהרי האויר אינו מפסיק.

ואכן דעת הגרי"ש אלישיב (משפטי ארץ פרק ח הערה 40) והגר"נ קרליץ (חוט שני פרק א הלכה ו) שיש להמנע מהעברת עציצים באופן זה על אף שבוודאי אינו מתכוין לחברם לקרקע להשביח את יניקתם. ועל כן יש לעטוף את העציץ בניילון וכדומה, או שיניחו על גבי דבר המפסיק, באופן שגם במשך זמן ההעברה יהא מוגדר כעציץ שאינו נקוב.

אמנם דעת הגרש"ז אויערבאך (במנחת שלמה סימן מא) שאם במהלך ההעברה מהחנות לבית נהפך לנקוב באופן עראי ולמשך זמן קצר בלבד, אין בזה איסור. שהרי אינו מתכוין לכך, ואין לו ענין בשבח המועט המגיע לצמח באותו זמן קצר, וגם ניכר הדבר שאין כוונתו אלא להעביר את העציץ ממקום למקום.

ומכל מקום כשמביאו הביתה בוודאי צריך להעמידו על גבי דבר המפסיק, שהרי אז מניחו בדרך קבע ולזמן רב, ועל כן אסור לעשותו לנקוב.

ובדרך אמונה (פרק א בציון ההלכה ס"ק קי) כתב: "ועיין בספר תודעת השמיטה עמ' יח ששמע בשם מרן החזו"א שאסר להעביר עציץ מבית לבית בשביעית אף על ידי הכנסה בפח וכיסוי ענפיו בפח, דחשיב הכיסוי כאהל ארעי דלאו כלום הוא". וכך כתב באורחות רבינו (עמ' רפא) שהחזו"א אסר בזה. ולפי זה אין כל דרך להעביר עציץ נקוב בשמיטה.