הליכות שדה 212

הליכות שדה 212

שבט תשפ"א

בין הנושאים המובאים בגליון:

-הוראות למעשה מן ההלכות הנובעות מהתחלפות שנת המעשר בט"ו בשבט.

-קריאה לתיקון מצות נתינת מעשר עני.

-שאלה למעשה בדיני הפרשה מן הרע על היפה במעשר עני.
-בירור דעת החזו"א בענין גידולי מים בשביעית ושאר מצוות התלויות בארץ
-הפרשת תרומת מעשר ממעשר ראשון על ידי הישראל. 
-חסה שהושארה לזרעים האם צריך להרחיק בינה לבין הירק כדין תבואה וקטנית. 
-האם מותר להעביר יחדיו עציצים משני מינים שהם כלאים זה בזה. 
-עציצים קטנים שגידוליהם אינם יכולים להוציא פירות טובים – האם מותרים בכלאים.
-גדרי עץ וירק להלכותיהם. 
-מהו שיעור הקמח המחייב בחלה בעוגות טורט ושאר עיסות העשויות מבלילה רכה. 
-ביאור בדין ממעט במעשרות כשטעה באומד הפירות שבידו.
ממכתבי הגאון רבי משה טבאל זצ"ל מובאת רשימה בהלכות 'צדק שלך ותן לו' במעשר עני – הלכות בספק מעשר עני, עוד מובאת שאלה בדבר מחיצה שאינה קבועה בין עציצים, ועוד ועוד.