הליכות שדה 211

הליכות שדה 211

כסליו תשפ"א

בין הנושאים המובאים בגליון:

הדלקת נר שבת וחנוכה בשמן טבל

הפרשת תרו"מ מאתרוג שגדל בבקבוק ליקר

מאמר על ענין לימוד פרטי מצוות התלויות בארץ

חלה שנתערבבה בחולין ונאכלה חתיכה אחת המתערובת

נודע לו בשבת שיש בביתו עציצים זרועים כלאים

הפרשת תרומות ומעשרות על פירות גזולים מגוי

גפת

גידרה של תקנת דמאי ולמה נצרכה קבלת חברות

חצר מוקפת גדר האם הרחקות לכלאים מועילות בה

האם צריך להרים תרומה שהתערבה בחולין ונפלה למין אחר

ועוד…