הליכות שדה 210

הליכות שדה 210

תשרי תשפ"א

בין הנושאים המובאים בגליון:

דברי הספד על הגר"נ קרליץ – שומר משמרת השביעית

דיני מעשר עני למעשה

האם ניתן לסמוך על הפרשת מי שאינו בקי בדיני תרו"מ

הוראות האר"י הקדוש בעניין הפרשת תרו"מ

הנאמנים על המעשרות בזמן הזה

האם עם הארץ נאמן לומר שפירותיו פטורים מתרו"מ

הפרשת תרו"מ מאריזה אחת על חברתה

נתינת דמאי וספק איסור לחולה ולבריא

הערה מעשית לנוהגים להפריש תרו"מ באמירת הנוסח הקצר

הרחקות כלאיים בין עציצים

כשרות הלולב הקנרי – בירור דעת החזו"א

קורא – לב הדקל

ועוד…