הליכות שדה 208

הליכות שדה 208

סיון תש"פ

גליון מיוחד לזכרו של הרב משה מנחם טבאל זצ"ל

ממאמריו:

– איסור קצירת תבואה לפני פסח

– ערלה בהרכבה בגפנים

– כלאי זרעים

מילי דהספידא:

– רבני בית המדרש

– מערכת כשרות למהדרין

– בני המשפחה