הליכות שדה גיליון 201

הליכות שדה גיליון 201

ניסן תשע"ח

תוכן הענינים:

  • לקראת שבת הארץ

  • משתלות בפיקוח

  • פירות הדר- מעשר שני או עני

  • ערלה ולוח ערלה

  • חלה

  • פרוטה חמורה
  • מעשר עני שלא ניתן לעני

  • ספרים: דברי שיר, זרע הארץ