הליכות שדה גיליון 198

הליכות שדה גיליון 198

ניסן תשע"ז

תוכן הענינים:

  • חוברת לכבודו של ר' משה ד"ר זקס הי"ו במלאת לו תשעים שנה

  • מניעת שנות ערלה

  • לוח ערלה לפירות הקיץ