הליכות שדה גיליון 194

הליכות שדה גיליון 194

אדר ב' תשע"ו

תוכן הענינים:

  • תרומות ומעשרות

  • ביעור שביעית

  • ערלה