הליכות שדה גיליון 184

הליכות שדה גיליון 184

שבט תשע"ד

תוכן ענינים 

  • אוצר בי"ד

  • מעשר עני

  • התפילה לעצירת גשמים

  • הרכבת אילן