הליכות שדה גיליון 181

הליכות שדה גיליון 181

סיון תשע"ג

תוכן העניינים:

  • עקירת אילן מאכל

  • גר – קבלת מצוות

  • ערלה

  • כלאים