תגיות קשורות

שאלה

במרפסת הבית הפתוחה אני מגדל צמחים שונים בתוך עציצים. בהנחיות שקיבלתי מהמשתלה לגבי אחד מן הצמחים נכתב, שבימי שרב יש להכניסו למקום מקורה. האם מותר לעשות כך בשמיטה?

תשובה

מותר להכניס את העציצים לבית, אבל אסור יהיה להוציאם אחר כך החוצה.

הרחבה

הכנסת העציצים הביתה אינה מלאכה כלל, אדרבה, הוא עוקר את העציץ ממקום שנוהגים בו דיני השביעית לכל הדעות, ומכניסם למקום שיתכן שאין נוהגים בו דיני השביעית.

אולם אין להוציא אחר כך את העציץ החוצה, מכיון שיש בזה משום איסור זורע. וכך כתב החזו"א (סימן כב ס"ק א): "אסור להסיר התקרה מעל הזרעים בשביעית, דהוי תולדות זורע".

יש הסוברים שהסיבה שהדבר נחשב לתולדות זורע הוא משום שהוצאת הצמחים החוצה, או הסרת התקרה מוסיפה שבח לגידול הצמחים, וכאשר מכוין לכך, נחשב הדבר למלאכה. וכן כתב במנחת שלמה (סימן מא אות ג).

ויש הסוברים שהדבר אסור גם באופן שלא מתווסף בזה שבח לצמיחה, כיון שבהוצאת העציץ החוצה הרי הוא הופך את הצמחים ממקום שאינו שדה למקום שנחשב שדה.

והיינו על פי מה שנתבאר לעיל תשובה ד שיש אומרים שבתוך הבית אין נוהגים דיני השביעית, שאין השביעית נוהגת אלא בשדה, ואילו הבית אינו נחשב שדה, ויש אומרים שהדבר ספק אם נוהגים דיני שביעית בבית, וכאשר מוציא את העציץ החוצה, ששם ודאי נחשב כשדה ונוהגים כל דיני השביעית, הרי יש בזה משום זורע. וכך היא דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל (משפטי ארץ פרק ח הערה 39).