תגיות קשורות

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

הנני להשיבו לבאר דעת מרן רבינו בכמה הלכות בשמיטת כספים.

א. בדבר שאלתך אודות עשיית פרוזבול על יתרת זכות שיש לך בבנק, וכתבת דהלא הלואה לבנק היא פלגא מלוה ופלגא פקדון אבוא בקצרה, אכן שמעתי ממרן רבינו זצוק"ל סברא שהואיל ואין בבנק שעבוד הגוף לכן בדיעבד אין חוב שהלוה לבנק נשמט גם בהעדר פרוזבול, אולם ודאי שלכתחילה כל מי שנתן הלואה לבנק (ובכלל הלואה לבנק יתכן וכל יתרת זכות שמזכה בהכנסה (רבית) או פקדון עפ"י היתר עיסקא נחשב כמלוה לבנק לפחות על חלק מהכסף) צריך לעשות פרוזבול. ומה שכתבת שמאחר דבערב ראש השנה אחרי חצות אינו יכול לגבות חובו הואיל והבנקים סגורים, ולכן יהיה פטור מפרוזבול כדין המלוה את חבירו וקבע לו זמן (רמב"ם פ"ט ה"ט), גם סברא זו שמעתי ע"י מרן רבינו לפני רבות בשנים, אולם רשום אצלי שאמר מרן רבינו דמכיון שיש דרכים שניתן לגבות את החוב ע"י הוצאת כסף מהבנק גם אחרי שהסניף סגור, כגון, ממכשיר הבנקט, הרי החוב ניתן לגביה בכל עת ולכן חייב לעשות פרוזבול.

ב. ובענין קופת הגמ"ח – שהנך מנהל, עפ"י הרשום אצלי רבינו הורה לקופת גמ"ח לעשות פרוזבול, וכן הביא מרן הגרח"ק בד"א (הל' שמו"י פ"ט צהה"ל ס"ק שמ"ב).

וכנראה טעמו שסבר שמכיון שגמ"ח ניתן בין לעניים ובין לעשירים לא שייך לפוטרו מפרוזובול מטעם שבית דין יד עניים, ולכן יש לעשות פרוזבול, ומרן רבינו הוסיף שיש עוד טעם שעל הגמ"ח לעשות פרוזבול, הואיל והם מקבלים כספים פקדון מאנשים, וכספים אלו הינם פקדון בגמ"ח וניתנים כהלוואה ללווי הגמ"ח עד שהמפקידים ידרשו את הפקדון – הרי לדעת מרן רבינו זצוק"ל על כספים אלו לא שייך לומר בזה שלא ישמט מדין קופת צדקה. ולכן צריך לעשות פרוזבול.

ג. בענין עשיית פרוזבול בערב שביעית, כנים הדברים ששמעת כי לדעת מרן רבינו זצוק"ל ראוי לעשות פרוזבול גם בערב שביעית ולחוש כדעת הרא"ש, ואף הורה לנו להזכיר שיטה זו בפרסומים לציבור הרחב, אולם בפרוזבול בערב שנת השמיטה לא הקפיד רבינו למסור הדברים לבי"ד חשוב אלא חתם על שטר פרוזבול רגיל.

ד. בדבר חובת פרוזבול לאשה – השיב מרן רבינו זצוק"ל כדלקמן, שעל כספים שהגיעו לידי הבעל, או כספים המונחים בחשבון משותף שהבעל רשאי למשוך את הכסף לבדו אין האשה חייבת לעשות פרוזבול. אולם על דברים שלה שטרם הגיעו לבעל שניתנים להיגבות (לדוגמא קרנות שניתן לפדוסת אפילו אם הפדיה תהיה במחירי הפסד) עליה לעשות פרוזבול אולם אם לא יכולה לעשות פרוזבול הורה מרן רבינו זצוק"ל שתמחול על זכות הגבייה עד אחרי ר"ה ואז תוכל לגבות את החוב אחרי ר"ה. והוסיף ואמר שלכתחילה תעשה זאת בפני שני עדים אולם אם אין שני עדים די שתאמר בפיה שמוותרת על זכות הגביה עד אחרי ראש השנה.

(מתוך הספר ישא יוסף ח"ה – שביעית)