"אמר רב יהודה האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילנא דקא מלבלבי אומר ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם"

ברכות מג, ע"ב [1]

הפוסקים דנו בכמה שאלות העולות מלשון הגמרא:

א. "ביומי ניסן" – האם ברכה זו נוהגת דווקא בניסן?

ב. "אילנא דקא מלבלבי" – מהו הלבלוב?

ג. "אילני" – האם צריך כמה אילנות או שאפשר לברך על אילן אחד?

א. האם ברכה זו נוהגת דווקא בחודש ניסן?

מלשון הגמרא והשו"ע נראה שהברכה היא רק בניסן, אך כבר כתב המשנה ברורה[2] שדיבר הכתוב בהווה שאז דרך הארצות החמות ללבלב האילנות, אך הדין זהה אם רואה לבלוב פעם ראשונה בכל בחודש אחר בשנה  – צריך לברך.

יש מהפוסקים שכתבו שלפי הסוד ענינה של ברכה זו דווקא בחודש ניסן, ועל כן גם אם רואה לבלוב בחודש אדר ידחה את הברכה לחודש ניסן, אך אם לא בירך את הברכה בניסן וכבר הגיע חודש אייר לא יפסיד ברכה יקרה זו.

ויש חולקים וסוברים שלאחר שעבר הזמן, לא יכול לברך, ולדבריהם לאחר חודש ניסן יברך את הברכה בלא הזכרת שם ומלכות [3] .

בארצות שעונת הלבלוב היא בחודש תשרי (סוף החורף שלהם) עליהם לברך לפי עונת הפריחה אצלם.

ב. מהו לבלוב?

כתב השו"ע [4] "היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאין פרח", מבאר המשנה ברורה [5] שלבלוב הכוונה הוצאת הפרח, ולא עלים בלבד. מלשון הגמרא היה ניתן להבין שלבלוב הכוונה שהתחילו לגדול עלים ירוקים על העץ, לאחר שבימי החורף היה ללא עלים, ולכן כתב השו"ע שאין הכוונה שמברכים כשרואים את האילן עם עלים ירוקים בלבד, אלא צריך לראות באילן את יציאת הפרח שממנו עתיד הפרי לגדול. כותב הרמב"ם [6] : "היוצא לשדות ולגנות בימי ניסן וראהאילנות פורחות וניצנים עולים..." ולכן כדאי לברך ברכה זו בתחילת החודש שיש עדיין פרחים. יש לשים לב כשהולכים לקיים את ברכת האילנות שיש עדיין פרחים באילן. לעיתים יש אנשים התולים שלט שאפשר לקיים ברכת האילנות בגינתם, אך אין שם פרחים או שכבר היו ונפלו.

חשוב לדעת ישנם אילנות שתחילה יוצאים פרחים ורק אח"כ באים העלים כמו שקד, תפוח ואפרסק. וישנם אילנות שתחילה יוצאים העלים ואח"כ באה הפריחה כמו ענבים ורימונים. וישנם אילנות שכל השנה יש להם עלים ובחודשי ניסן ואייר יוצאים הפרחים כמו פירות הדר.  

אף אילנות שהפרחים שלהם קטנים ופחות ניכרים, כגון: פרחי עץ הזית ועץ הגפן, אפשר לברך עליהם ברכת האילנות.

 

ג. האם צריך כמה אילנות או שאפשר לברך על אילן אחד?

מעיקר הדין אפשר לברך על אילן אחד. בשו"ת הלכות קטנות [7] מובא שמלשון הגמרא נראה שצריך ריבוי אילנות, וכן כתבו כמה אחרונים שלכתחילה ראוי שיהיו שני אילנות. אך אם חושש שמחמת שיחפש שני אילנות, יפסיד את הברכה יברך על אילן אחד, וכן עשו מעשה כמה מגדולי הדור שבירכו על אילן אחד.[1] הובא בשו"ע או"ח סי' רכו.

[2] ס"ק א.

[3] עי' שדי חמד מערכת ברכות סי' ב' אות א' ובכף החיים סי' רכו ס"ק א.

[4] סימן רכו

[5] ס"ק ב

[6] בפ"י מהל' ברכות הל' יג

[7] חלק ב' סי' כח