עוד על מצוות מעגל השנה

תגיות קשורות

הרואה עצי פרי בלבלובם בחודש ניסן מברך בראייתם את ברכת האילנות.

נוסח ברכת האילנות:

"ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם"

מקור המצווה:

"אמר רב יהודה האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילנא דקא מלבלבי אומר ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם"

ברכות מג, ע"ב [1]

הפוסקים דנו בכמה שאלות העולות מלשון הגמרא:

א. "ביומי ניסן" – האם ברכה זו נוהגת דווקא בניסן?

ב. "אילנא דקא מלבלבי" – מהו הלבלוב?

ג. "אילני" – האם צריך כמה אילנות או שאפשר לברך על אילן אחד?

א. האם ברכה זו נוהגת דווקא בחודש ניסן?

מלשון הגמרא והשו"ע נראה שיש לברך את ברכת האילנות רק בחודש ניסן.

המשנה ברורה[2] כתב על כך שאז דרך הארצות החמות ללבלב האילנות, אך הדין הוא לברך ברכה זו גם כאשר ראה בפעם ראשונה עץ בלבלובו בחודש אחר בשנה.

יש מהפוסקים שכתבו שעל פי הסוד ענינה של ברכה זו הוא דווקא בחודש ניסן, ועל כן גם אם רואה לבלוב בחודש אדר ידחה את הברכה לחודש ניסן, אך אם לא בירך את הברכה בניסן וכבר הגיע חודש אייר לא יפסיד ברכה יקרה זו.

ויש הסוברים שלאחר שעבר זמנה של הברכה, לא יכול לברך, לכן לאחר חודש ניסן יברך את הברכה בלא הזכרת שם ומלכות[3].

בארצות שעונת הלבלוב היא בחודש תשרי (סוף החורף שלהם) יש לברך לפי עונת הפריחה אצלם.

ב. מהו לבלוב?

מלשון הגמרא היה ניתן להבין שלבלוב הכוונה שהתחילו לגדול עלים ירוקים על העץ, לאחר שבימי החורף היה ללא עלים, לכן מבאר המשנה ברורה[5]שכתב השו"ע [4]: "היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאין פרח" – לבלוב הינו הוצאת הפרח, ולא עלים בלבד. כלומר אין הכוונה שמברכים כשרואים את האילן עם עלים ירוקים בלבד, אלא צריך לראות באילן את יציאת הפרח שממנו עתיד הפרי לגדול.

וכן כתב הרמב"ם[6]: "היוצא לשדות ולגנות בימי ניסן וראה אילנות פורחות וניצנים עולים..."

לאור זאת, מומלץ לברך ברכה זו בתחילת החודש כאשר יש עדיין פרחים. יש לשים לב כשהולכים לקיים את ברכת האילנות שיש עדיין פרחים באילן – לעיתים יש אנשים התולים שלט שאפשר לקיים ברכת האילנות בגינתם, אך אין שם פרחים או שהיו ונפלו.

חשוב לדעת:

ישנם אילנות שתחילה יוצאים פרחים ורק אח"כ באים העלים כמו שקד, תפוח ואפרסק.

ישנם אילנות שתחילה יוצאים העלים ואח"כ באה הפריחה כמו ענבים ורימונים.

ישנם אילנות שכל השנה יש להם עלים ובחודשי ניסן ואייר יוצאים הפרחים כמו פירות הדר.  

ניתן לברך ברכת האילנות גם על אילנות שהפרחים שלהם קטנים ופחות ניכרים, כגון: פרחי עץ הזית ועץ הגפן.

ג. האם צריך כמה אילנות או שאפשר לברך על אילן אחד?

מעיקר הדין אפשר לברך על אילן אחד. בשו"ת הלכות קטנות[7]מובא שמלשון הגמרא נראה שצריך ריבוי אילנות, וכן כתבו כמה אחרונים שלכתחילה ראוי שיהיו שני אילנות. אך אם חושש שמחמת החיפוש אחר שני אילנות, יפסיד את הברכה – יברך על אילן אחד, וכן עשו מעשה כמה מגדולי הדור שבירכו על אילן אחד.

[1] הובא בשו"ע או"ח סי' רכו.

[2] ס"ק א.

[3] עי' שדי חמד מערכת ברכות סי' ב' אות א' ובכף החיים סי' רכו ס"ק א.

[4] סימן רכו

[5] ס"ק ב

[6] בפ"י מהל' ברכות הל' יג

[7] חלק ב' סי' כח

שו"ת בנושא ברכת האילנות: