תגיות קשורות

שאלה

האם מותר לברך ברכת האילנות על עץ שהוא עדיין בשנות ערלה?


תשובה

יש מהפוסקים שחששו לברך על עצי ערלה ברכת האילנות, לכן לכתחילה יש לברך על עצים שאינם ערלה ואם אין לו יכול לברך.

הרחבה

הגאון רבי עקיבא איגר כתב "אם האילנות תוך ג' שנים לנטיעתן אני מסתפק אם יברך כיון דאי אפשר ליהנות מפריה".
הגאון רבי יוסף חיים מבגדד כתב בספרו רב פעלים שיכול לברך על אילנות שהם בתוך ג' שנות ערלה שהרי אילנות אלו עומדים ליהנות בהם בני אדם אחרי שיעברו שנות ערלה.
גם הגאון מטשעבין רבי דב בעריש ווינפלד זצ"ל בספרו דובב מישרים כתב שאפשר לברך ברכת האילנות על אילנות ערלה, והוכיח דבריו ממה שמצינו בגמרא שבשנת השמיטה היו מציינים על האילנות שהם ערלה, מכיוון שהפירות הם הפקר ועלול אדם לקוטפם וחלילה להיכשל, אך בשאר השנים לא צריך לציין את עצי הערלה כיון שאסור ללקוט מהם, ומי שלוקט הרי הוא עובר בגזל, ואומרים "הלעיטהו לרשע וימות".
והקשה הגאון מטשעבין אם נאמר שאסור לברך ברכת האילנות על אילנות של ערלה, מדוע לא היו מציינים כל השנים את האילנות שהן ערלה כדי שלא יבואו לברך עליהם ברכת האילנות? ומזה הוכיח שאפשר לברך ברכת האילנות על עצי ערלה. גם דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל שניתן לברך על עץ ערלה שאין הוא עץ אסור.
אך מכיוון שיש שחששו לברך על אילנות של ערלה , על כן יש להשתדל לכתחילה לחפש אילנות אחרים לברך עליהם.