Taking Trumos and Maasros Lemaaseh

הגאון רבי ישראל משה דובין שליט"א

סדר הפרשת תרומות ומעשרות באנגלית – למעשה.

part 2

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"

 

בקרוב יעלה לאתר קובץ וידאו להורדה

הורדת שיעור