עוד על מצוות הפרשת חלה

תגיות קשורות

שאלה

הייתי במעמד הפרשת חלה והרב הפריש חלה מהמצות ובירך על ההפרשה ואחר כך לקח חתיכה ועטף אותה, לא אמר את המילים "הרי זו חלה". רציתי לדעת האם אין מקור לאמירת הרי זו חלה לאחר הברכה?

תשובה

יש שני דרכים בהפרשת חלה האחת על ידי מעשה הפרשה בלי אמירת 'הרי זו חלה', והשניה על ידי הפרשת החלה ואמירת הרי זו חלה וכדי לצאת ידי כל השיטות ראוי לומר הרי זו חלה לאחר ההפרשה.

באורים

בתוספתא נאמר "היה מהלך הפריש תרומות ומעשרות מברך משהפרישן, הפרישן אם עתיד לקרות להם שם אין בהם משום קדושה עד שיקרא להם שם ואם אין עתיד לקרא להם שם כיון שהפרישן נתקדשו".

הרי לנו שני אפשרויות להפרשת חלה, על ידי מעשה ההפרשה ועל ידי קריאת שם.

הרמב"ם כתב (ביכורים פרק ה הלכה יא) "כל המפריש חלה מברך תחלה אקב"ו להפריש חלה" והוסיף הראב"ד "א"א כתב רב אחא ז"ל וקורא לה שם ואומר הרי זו תרומה".

ומבאר המהר"י קורקוס (שם) "ונראה שכתב כן ממה שאמרו במשנה פ"ב שכשם שהוא קורא לטהורה כך קורא לטמאה לזו קורא חלה בשם ולזו קורא חלה בשם נראה מכאן שקריאת שם בעינן ואפשר לפרש לדעת רבינו ברכה שמברך אקב"ו להפריש חלה אין לך קריאת שם גדול מזה כיון שמברך ותכף מפריש הרי הוא כמפריש זו חלה".

ולדבריו צריך לומר ששני האפשרויות שבתוספתא מפרשים האם הברכה נחשבת לקריאת שם.

הרשב"א בקידושין מא ע"ב כתב שתי תירוצים מה פירוש דברי הגמרא שם שתרומה ניטלת במחשבה, לפי הביאור הראשון במחשבה פירושו בלא מעשה ובלא דיבור אלא ע"י שנותן עניו בצד זה יכול לאכול בצד אחר. ובתירוץ שני "שאם נטל ולא קרא לה שם תרומתו תרומה" ומשמע שהברכה אינה נחשבת לקריאת שם.

ומכל מקום עולה בדברי התוספתא ומדברי הרמב"ם שאפשר להפריש חלה בלא קריאת שם לאחר ההפרשה, אולם כמו שנתבאר לעיל דעת הראב"ד שצריך לקרא שם לחלה.

את דברי הראב"ד והביא רעק"א (יורה דעה סימן שכח סעיף א), ומוסיף שם שכך דעת הרשב"א בחולין שמשמע ג"כ שצריך לקרוא שם לאחר ההפרשה ז"ל "ואמאי ניחוש דילמא אתא אינש דלא בקי בהפרשת תרומות ואפריש ולא קרי שם וקא שרי' טבלא" והיינו שלא מועיל הפרשה בלחוד אלא בעינן הפרשה וקריאת שם.

ודעת הרשב"א צ"ת שהרי נקט בקידושין שמעשה לכו"ע מהני בלא קריאת שם.

בחתם סופר (סוכה ל ע"א) ג"כ כתב שהברכה היא קריאת השם. ומביא את דברי הראב"ד ומפרשו ע"פ מה שיתבאר להלן שיש כמה נוסחאות בברכת ההפרשה, וע"כ כאשר מברך להפריש חלה קורא שם ואומר הרי זו תרומה ואם מברך להפריש תרומה קורא שם הרי זו חלה ואם מברך תרומה חלה אי"צ לומר כלום כיון שהברכה היא קריאת השם. אולם רעק"א הביא את דברי הראב"ד שצריך לומר "הרי זו חלה"

אף הבית אפרים (או"ח יט) מפרש בדברי הראב"ד שכוונתו להשיג שהלשון של הברכה היא להפריש תרומה ולא ולהפריש חלה אבל אי כוונתו שצריך לומר לאחר הברכה 'הרי זו חלה' וז"ל "אבל לומר שצריך לקרות שם להוי חלה או תרומה אין מי שסובר כן".

הכרעת הדרך אמונה (בכורים ס"ק ק) שצריך שיאמר הרי זו חלה ומציין לרעק"א הנ"ל ולשאילתות ורמב"ן ומאירי ולאורחות חיים וכן לשערי צדק. עיי"ש עוד ומסיק "וצ"ע שלא נהגו כן".