עוד על מצוות תרומות ומעשרות

תגיות קשורות

אנו נמצאים בעונת הקטיף של פירות הקיץ – באיזה אופנים אפשר לאכול מהפירות בלא לעשר?

הדין הוא שאין הפירות מתחייבים במעשר עד שתיגמר מלאכתן, וקודם שנגמרה מלאכתן מותר לאכול מהפירות אכילת ארעי, כמבואר ברמב"ם פ"ג מהלכות מעשר הל' א.

מהו גמר מלאכה?

בזמן הגמרא היה לכל פרי את גמר המלאכה שלו [דהיינו את הצורה בו הוא משווק לחנויות] . בימינו, בדרך כלל הגמר מלאכה של רוב הפירות – הוא ההכנסה לארגזים, לפי זה הנמצא ליד העץ שעדיין לא קטפו את פירותיו מותר לו לקטוף מהפירות ולאכול אכילת ארעי בלי לעשר. כמו כן אם קוטפים בדליים או בשקים ומהם מעבירים את הפירות לארגזים, עדיין לא נגמרה מלאכתם, וכאשר הם בדליים או בשקים מותר לאכול מהם אכילת ארעי.

מהי אכילת ארעי?

לאכילת קבע יש שני כללים:

א. שאוכל בתוך סעודה קבועה.

ב. שמייחד את הפירות לאכילה לאחר זמן ולא לוקחם לאכול מיד.

לכן מה שקוטף לאכול מיד ולא בתוך סעודת קבע הרי הוא אכילת ארעי.

בהלכה יש הבדל בין גינה [בימינו הוא מטע שאין לו שייכות לבית] לבין חצר הנמצאת ליד הבית שהיא עצמה קובעת למעשרות.

אכילת ארעי במטע מותרת בלי לעשר אפילו אם קטף כמה פירות, כל שלא אוכלם בצורה של אכילת קבע.

לעומת זאת אכילת ארעי בחצר מותרת רק כאשר קוטף פרי אחד ולא שנים כגון דובדבן, שזיף וכיו"ב, ואחרי שאכלם יכול לקטוף עוד פרי ולאכול וכן הלאה, רק שלא יהיו קטופים שני פירות יחד, ואז יכול לאכול בלי לעשר.

אמנם ישנם סוגי פירות שכבר בקטיפת פרי אחד מתחייב לעשר כגון:

ענבים – אם קוטף אשכול ענבים או אפילו שני גרגרים יחד חייב לעשר. וכדי לאכול בלי לעשר צריך לקטוף גרגיר אחד ולאכול ואח"כ עוד גרגיר ולאכול.

רימון – אם קטף רימון צריך לעשר, אם מקלפו בעודו על העץ ונוטל גרגיר גרגיר לא צריך לעשר.

בפירות גדולים מותר לקחת מהם חתיכה רק בעודם מחוברים, לדוגמא, אבטיח מותר רק לחתוך חתיכה קטנה מתוך הפרי ולאכול בלי לעשר. בתפוזים ושאר פירות ההדר ישנו ספק האם מותר לקטוף פרי שלם ולאוכלו בלי מעשר או מכיוון שהפרי בתוכו מחולק לפלחים אנו מחשיבים כל פלח בפני עצמו, ולהלכה יקלף את הפרי בעודו על העץ וייקח פלח פלח ואז פטור ממעשר.

מי שמשלם עבור הקטיף, אף שקוטף במטע דינו כמו קוטף בחצר.