תגיות קשורות

שאלה

האם איסור קצירת חדש נוהג בזמן הזה?

תשובה

יש אומרים שאין איסור חדש נוהג בזמן הזה כיון שאין קצירת העומר אך דעת כמה מהאחרונים שנוהג אף בימינו ולכן יש להחמיר בזה.


ביאורים

איסור קצירת חדש הוא שאסור לקצור תבואה חדשה לפני שקצרו את התבואה עבור העומר. איסור זה נלמד מהפסוק (ויקרא כג, י) וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, שהעומר צריך להיות הקציר הראשון. יש אומרים שאין איסור זה קיים אלא כשהיה קרבן העומר [עי' שפת אמת מנחות ע. ושו"ת שבט הלוי חלק ח' סי' רלא], אמנם מכיון שיש כמה מן האחרונים שכתבו שאיסור קצירת חדש נוהג גם בזמן הזה [שאגת אריה החדשות דיני חדש, והגרצ"פ פרנק מקראי קודש פסח ח"ב סי' סה, וכן מוסרים בשם החזון איש] לכן יש להחמיר בזה.