תגיות קשורות

נאמר בתורה הקדושה: "אֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמֹרוּ, בְּהֶמְתְּךָ לֹא תַרְבִּיעַ כִּלְאַיִם, שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע כִּלְאָיִם" (ויקרא יט, יט), חכמינו זכרונם לברכה דרשו מהסמיכות של זריעת כלאים להרבעת בהמה, שגם בגידולי קרקע יש 'איסור הרכבה' – שלא לחבר שני מינים זה בזה.
איסור הרכבה הוא חיבור מינים שונים, כגון חיבור ענף של אפרסק בעץ שקד, אך הרכבת שני זנים מאותו מין, כגון תפוח מזן אחד בתפוח מזן שונה, מותרת.
איסור הרכבת שני מינים זה בזה נוהג בכל מיני מאכל, פירות האילן, ירקות, קטניות ותבואה, אך נקרא בפי חז"ל 'כלאי אילן', משום שהוא איסור הכלאים היחיד שנוהג גם באילנות, לעומת הירקות הקטניות והתבואה שנוהגים בהם גם איסורי 'כלאי זרעים' (כמבואר בפרקים א-ו), ואיסור כלאי הכרם )כמבואר בפרקים ז-ט).
איסור כלאי אילן נוהג מן התורה בין בארץ ישראל ובין בחוץ לארץ.
כאן ניתן לראות את רשימת העצים המורכבים בהיתר ואת אלו המורכבים על איסור על ספק איסור.

איסור הרכבת שני מינים זה בזה

א. אסור להרכיב שני מיני אילנות זה בזה. איסור זה נכלל במה שנאמר בתורה "שדך לא תזרע כלאים" (ויקרא יט, יט).

ישנם כמה דרכים לחבר שני מיני אילנות, כגון: הרכבת 'כנה ורוכב' – קוטמים את ראשו של שתיל הנטוע באדמה, ומרכיבים עליו ענף מעץ אחר, וכן 'הרכבת עין' – חותכים מענף את ה"עין" [הניצן שעתיד לגדל ענף נוסף] ומכניסים אותו תחת הקליפה של הכנה. כל אופני ההרכבה אסורים מן התורה.

האיסור הוא בחיבור שני מינים שונים, כגון אפרסק בשקד, אך שני זנים של אותו המין, כגון שני זנים של תפוח, מותר להרכיבם זה בזה.

הרכבת עץ מאכל בעץ סרק

ב. אסור להרכיב עץ מאכל ועץ סרק זה בזה, בין אם מרכיב ענף מעץ מאכל על עץ סרק, ובין אם מרכיב ענף מעץ סרק על עץ מאכל

הרכבת שני עצי סרק

ג. שני מינים של עצי סרק מותרים בהרכבה זה בזה[1]. הגדרת עץ סרק הוא עץ שאין לו פירות או שפירותיו אינם ראויים לאכילה.

הרכבת שני מיני ירקות

ד. גם שני מיני ירקות אסור להרכיבם זה בזה, כגון לתחוב גבעול של ירק אחד בתוך גבעול של ירק אחר והם צומחים יחד.  

האיסור הוא בחיבור שני מינים שונים, כגון אבטיח בדלעת או חציל בעגבנייה, אך שני זנים של אותו המין, כגון שני זנים של עגבנייה, מותר להרכיבם זה בזה.

שתילת ירקות על גזעי עץ

ה. אסור לשתול ירקות או פרחים על גזע עץ, כגון שחתכו את העץ ונשאר הגזע והוא עדיין חי, ומניחים עליו אדמה ושותלים בה, כיון שהשורשים של הירקות או הפרחים נכנסים לתוך הגזע והרי זו הרכבה.

איסור הרכבה נוהג רק בעץ שיש בו חיות ותתכן צמיחה משותפת של שני המינים יחד. אולם עץ שנחתך והתייבש לגמרי, הרי הוא כחפץ דומם ואין נוהג בו איסור הרכבה, אף אם השורשים של המין האחר חודרים לתוכו.

אסור לשתול עץ מורכב

ו. שתילת עץ המורכב בכלאים נחשבת מן התורה כאילו הרכיב, גם אם שותלו עם גוש העפר שגדל בו. לפיכך עץ שכבר הורכב משני מינים ונעשה כגוף אחד, אם נעקר ממקומו הראשון, או שגדל בעציץ וכעת נוטע אותו בקרקע, עובר בשתילה זו על איסור מן התורה.

כמו כן אסור לקנות שתיל ירק המורכב משני מינים, ואם קנה אסור לקיימו וכל שכן שאסור לשותלו.

במינים רבים של עצי פרי הנמכרים כיום במשתלות, קיימות הרכבות כלאים, או הרכבה על ספק מינו, ויש איסור לשתול באדמה עצים אלו. כאן יוסבר כיצד לקנות עץ פרי ללא חשש איסור. 

אכילת פירות שגדלו על עץ מורכב

ז. פירות שגדלו על עץ או ירק המורכב כלאים מותרים באכילה.

אסור לטפל בעץ מורכב

ח. עץ מורכב כלאים, אסור לכל אדם לעשות בו פעולה המסייעת לצמיחתו. ולכן אסור לגנן ולכל אדם להשקות או לטפל בעץ מורכב משני מינים.

אסור לקיים עץ מורכב

ט. אסור לקיים עץ המורכב כלאים. כלומר מי שברשותו שתיל המורכב משני מינים, אסור לו להשאירו אלא צריך לעוקרו, וכל שכן שאסור להשקותו או לטפל בו.

גם לאחר שהתאחו שני חלקי ההרכבה ולא ניכר שהם שני מינים, עדיין אסור לקיימם. ואף אם עברו שנים רבות מאז שניטע העץ המורכב, לא התבטל האיסור וחייבים לעוקרו.

הקונה חצר או גינה שיש בו עץ המורכב כלאים, אסור לו לקיימו ומוטל עליו לעקרו, וכל שכן שאסור להשקותו או לטפל בו.

הדרך לבטל איסור הרכבה

י. עץ המורכב כלאים, יש לעוקרו מהקרקע בו הוא גדל. אם העץ גדל בעציץ עם גוש אדמה, יש להוציא את העץ מהעציץ ולהסיר את כל האדמה מהשורשים.

כאשר מקום ההרכבה ניכר היטב, אפשר לבטל את הכלאים על ידי שיחתוך למטה ממקום ההרכבה ויסיר את הענף או הגזע המורכב כולו, כך שיישאר לגדול באדמה מין אחד בלבד, ואינו צריך לעקור את כל העץ על שורשיו.

הפקרה או מכירת עץ מורכב

י"א. מי שברשותו עץ מורכב כלאים, חלה עליו החובה לעוקרו, ואינו יכול לפטור עצמו מחובה זו על ידי הפקרת העץ או הקרקע שהעץ נטוע בו.

כמו כן אסורה מכירת עץ מורכב, ואף לנוכרי אסור למכור, ואם מכר חובה עליו לדאוג לעקירתו, אם על ידי הצעת תשלום לקונה בשביל שיעקור את העץ, ואם על ידי שיחזור ויקנה את העץ ויעקרנו בעצמו. ואף אם מכר את העץ לנוכרי הדין כן.

הרכבה ושתילה בספק מינו

י"ב. אסור להרכיב שני עצים כאשר יש ספק אם הם מין אחד, משום ספק איסור תורה.

כמו כן אסור לשתול עץ כאשר יש ספק אם הוא מורכב על מינו, אף אם שותלו עם גוש העפר שגדל בו, משום ששתילת עץ מורכב נחשבת כאילו הרכיב, ובספק מינו יש בשתילה ספק איסור תורה.

קיום וטיפול של מורכב על ספק מינו

י"ג. האמור לעיל בסעיף ז' שיש חיוב עקירת עץ מורכב כלאים, הוא באופן שידוע שהעץ מורכב משני מינים שונים. אך עץ המורכב על ספק מינו שנשתל בקרקע, או שנשאר לגדול בעציץ שבו נקנה, אפשר להקל לקיימו ואין צריך לעוקרו. וכתב החזון איש שעץ המורכב על ספק מינו אפשר להקל גם להשקותו ולטפל בו.

דוגמא לדבר, עצי ההדר השונים. לדעת החזון איש ספק אם נחשבים כולם למין אחד או שהם מינים שונים. לפיכך, עץ הדר המורכב על גבי עץ הדר אחר, הגם שאסור לנוטעו משום ספק איסור תורה כאמור לעיל, אולם לאחר שכבר ניטע בקרקע, אפשר להקל לקיימו, ואף להשקותו ולטפל בו, ואין צריך לעוקרו.

נטיעת ענף או גרעין מעץ מורכב

י"ד. איסור כלאי אילן הוא רק בעץ שמחוברים בו כעת שני מינים שונים, אך מותר לקחת ענף מעץ מורכב ולשותלו במקום אחר. כמו כן מותר לקחת גרעין מפרי שגדל על עץ מורכב ולהצמיח ממנו עץ חדש.

הרכבה על ידי נכרי

ט"ו. אסור לתת לנכרי להרכיב עבורו שני מיני אילנות. וכן אסור לשתול על ידי נכרי עץ מורכב כלאים. עץ שהורכב בכלאים על ידי נכרי אסור לקנותו, ואם הוא גדל ברשות ישראל אסור לקיימו וצריך לעוקרו.

במקרה של הרכבה על ספק מינו, יש מתירים להרכיב ולשתול על ידי נכרי, אך לא ראוי לנהוג כך. אחר שהעץ המורכב על ספק מינו נטוע בקרקע, אפשר להקל לקיימו כמו שהתבאר לעיל סעיף ו'.

זריעת גרעינים של שני מינים יחד

ט"ז. מותר לזרוע גרעינים של שני מיני עצי פרי יחד, שאין בעצים איסור כלאי זרעים כמו שהתבאר לעיל פרק ב. וגם אין צריך לחשוש שמא הצמחים שיגדלו מהזרעים יתחברו ויורכבו זה בזה.

הרכבה בחוץ לארץ

י"ז. איסור הרכבה של שני מיני אילנות נוהג מן התורה בין בארץ ישראל ובין בחוץ לארץ.

מקורות והרחבה בספר משפטי ארץ הלכות כלאים פרק ו. 


[1] כך פסק הרמ"א (יו"ד סי' רצה ס"ו) וכן הורה החזו"א (בחוברת הלכות כלאים שי"ל ע"י הרב קלמן כהנא). בשו"ת חתם סופר (יו"ד סי' רפז, הובא בפתת"ש יו"ד סי' רצה סק"ג) כתב שנכון להחמיר.