תגיות קשורות

איסור כלאיים הוא איסור כולל שלא לערב שני מיני צמחים יחד.

ישנם שלושה סוגי כלאיים: א. כלאי זרעים ב. כלאי הרכבה ג. כלאי הכרם.

[בנוסף ישנו איסור כלאים שלא להרביע בעלי חיים מין על שאינו מינו וכן שלא לחרוש בשור וחמור יחדיו. וכן בבגדים, שלא ללבוש שעטנז – בגד שנטווה מצמר ופשתים יחד]

א. כלאי זרעים

נאמר בתורה בפרשת קדושים (ויקרא יט, יט) "שדך לא תזרע כלאיים". כלומר: אסור לזרוע שני מיני ירקות, קטניות ותבואה ביחד או בסמיכות זה לזה בלא להרחיק ביניהם. אין חובה להרחיק בין עצים רב שנתיים.

שיעור ההרחקה הנצרכת בין המינים השונים, תלוי בסוג הזרעים (ירק, קטנית ותבואה) וסוג הזריעה, (צמחים בודדים שדה, שורה ועוד). כאן ניתן לראות את פירוט ההרחקות שצריך להרחיק בין המינים השונים.

חובה זו להרחיק בין מיני הצמחים השונים איננה רק בשדה אלא גם בגינה ובחצר ואפילו במה שזרוע בעציצים בתוך הבית.

כמו כן איסור כלאים איננו רק לזרוע שני מינים בלי להרחיק ביניהם, אלא אסור גם לקיים (להשאיר) שני מינים כשהם מעורבבים ללא ההרחקות הנצרכות ביניהם.

כללי ההרחקות כאשר מדובר בזריעה של שטח שהוא פחות מ60 ס"מ מרובע בתמצית:

בין שני מיני ירק צריך להרחיק 15 ס"מ

בין ירק לתבואה וקטניות צריך להרחיק 60 ס"מ

בין שני מיני תבואה וקטניות 6 מטר ו 12 ס"מ

להלכות כלאי זרעים ופירוט המרחקים בין המינים השונים לחץ כאן >>

ב. כלאי הכרם

נאמר בתורה (דברים כב, ט) "לא תזרע כרמך כלאים פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם".

על אף שלא צריך להרחיק בין עצים לירק או תבואה, הגפן שונה מכל האילנות ובה יש איסור של כלאים אם זורע מין ירק, תבואה וקטניות בסמוך לה. אמנם מותר לשתול עצים סמוך לגפן.

כללי ההרחקה בין גפן לתבואה וירקות שונים מכלאי זרעים, מגפן יחידית צריך להרחיק 60 ס"מ, ואילו מכרם (חמישה גפנים במרחקים וסדר כפי הכללים המבוארים במשנה) צריך להרחיק 2.40 מטר. כמו כן אסור לזרוע ירק תחת זמורות הגפן גם אם הזריעה נעשית במרחק ממקום נטיעת הגפן עצמה.

בכלאי הכרם מלבד האיסור לזרוע, הכרם והזרעים גם נאסרים באכילה ובהנאה והם חייבים בשריפה, אמנם לא בכל מקרה הכרם והזרעים נאסרים והלכה זו תלויה במשתנים רבים.

להלכות כלאי הכרם ופירוט המרחקים הנצרכים בין הגפן לזרעים לחץ כאן >>

ג. כלאי הרכבה (אילן וירק)

אסור להרכיב רוכב (ייחור עליון) ממין אחד על גבי כנה (ייחור תחתון) ממין אחר, כמו כן אסור ליטוע אילן שהכנה והרוכב שבו אינם בני אותו מין, גם כאשר הנוטע לא ביצע את ההרכבה. הגדרת חלוקת המינים אינה תלויה בהגדרה הבוטנית, אלא ישנן הגדרות הלכתיות כיצד לחלק את המינים.

הרבה מן השתילים המצויים בשווקים מורכבים ממין על שאינו מינו, והם אסורים בנטיעה ובקיום וחובה לעקרם, יש שהם מורכבים על ספק מינו ואסורים בנטיעה ומותרים בקיום.

איסור הרכבה נוהג בין באילן על אילן, ירק על ירק, אילן על ירק וירק על אילן.

איסור הרכבה נוהג גם בחו"ל.

להלכות כלאי הרכבה, ופירוט אודות אילנות מורכבים בהיתר ומורכבים באיסור לחץ כאן>>