לקראת הקיץ שלאחר שנת השמיטה רבים רוצים לרענן ולחדש את גינתם בנטיעת שתילים עצי נוי ועצי פרי.

בנטיעת עצים בין עצי נוי ובין עצי פרי בשנה זו יש לברר קודם הנטיעה האם העץ הזה ניטע בשנה השביעית שכן יש דין לעוקרו ואסור לשתול אותו.

אמנם בעצי פרי קיים איסור נוסף והוא שישנם הרבה עצים מורכבים באיסור דהיינו שלא על מינם או ספק מינם וקיים חוסר מודעות בזה.

בעדכון זה נעסוק באיסור נטיעה וקיום עצים מורכבים.

להלן חלק ממאמר "אל הנוטעים" שפירסם הגאון רבי אליקים שלנגר זצ"ל מח"ס מבוא לשביעית ותרומות ומעשרות בנושא בהליכות שדה גליון 169:

"ננסה להסביר בקצרה את איסור הכלאיים שאנו מדברים עליו, בכלאי צמחים יש שני סוגי איסור כלאיים איסור זריעה של שני מיני צמחים יחד ללא הפרדה ביניהם, כגון לזרוע חיטים ושעורים מעורבים יחד, או לזרוע חיטים סמוך לשעורים, במסגרת איסור דברינו אלו אנו כוללים בסוג איסור זה גם כלאי הכרם, שהאיסור הוא עירוב זרעים עם גפנים].

איסור שני הוא להרכיב שני מיני צמחים אחד על השני איסור זה מכונה "כלאי אילנות".

רוב עצי הפרי המצויים הם עצים "מורכבים" כלומר העץ שאנו מקבלים מהגנן או מהמשתלה מורכב משני עצים. כיון שלא לכולם הדברים מוכרים ומובנים נסביר בקצרה ובאופן כללי מה היא הרכבה.

כולם יודעים שיש במין של פרי זנים שונים, כגון בתפוח עץ יש זנים שפירותיהם קטנים ויש זנים שפירותיהם גדולים, יש זנים אדומים ויש ירוקים, יש מתוקים ויש חמוצים, כך יש זני תפוחי עץ שפירותיהם אינם טובים לאכילה.

אותם הזנים לא כדאי לגדל כי מטרת המגדל הוא לקבל פירות טובים וטעימים לאכילה. אלא שלפעמים הזנים שפירותיהם טובים ומסחריים השורשים שלהם "חלשים", אינם מתפתחים כראוי, אינם יונקים מספיק מהאדמה פגיעים למחלות וכו' וכו', לעומת זה יש זני תפוחי עץ שכפי שאמרנו, פירותיהם אינם טובים לאכילה אך השורשים הם חזקים, בריאים ועמידים בפני מחלות. כלומר יש לנו שני עצים שאחד מהם פירותיו טובים אך הוא חלש, ועץ שני שהוא חזק וטוב, אך פירותיו אינם טובים.

לכל אחד יש מעלה על פני חבירו אך כל אחד בפני עצמו אינו מושלם ולא כדאי לגדלו. לכן כדי לקבל עץ טוב משורשו ועד נופו מרכיבים את שניהם יחד, כלומר לוקחים עץ צעיר מהזן ששורשיו בריאים וטובים וענף מעץ שפירותיו טובים, מרכיבים אותם יחד. ההרכבה נעשית על ידי חיבור הענף של הזן שפירותיו טובים לתוך העץ ששורשיו חזקים. [קיימות צורות שונות של הרכבה אך העיקרון אחד להרכיב יחד שני עצים] שני החלקים מתאחים יחד ונהפכים לעץ אחד, העץ החדש הוא "מורכב", הוא שני עצים שהתחברו החלק התחתון של העץ הוא בעל שורשים חזקים, והחלק העליון של העץ הוא בעל פירות טובים. החלק התחתון של העץ נקרא "כנה", והחלק העליון של העץ נקרא "רוכב" באופן כללי כל חלק שומר על הזהות שלו על אופיו ותכונותיו, בהרכבה מקבלים עץ אחד שהוא מורכב משנים.

שני חלקים של עץ או צמח אחר מתחברים ומתאחים רק אם יש קירבה ביניהם כלומר שיש דמיון מסויים בין בנין הרקמות שלהם, כגון זנים שונים של תפוחי עץ שבעצם הם מין אחד. לא רק שני חלקים מצמחים שהם ממין אחד מתאחים, יש גם מינים שונים שיש דמיון ביניהם, ולכן אף שהם שני מינים אם ירכיבו אותם אחד לתוך השני, שני החלקים יתאחו ויהפכו לעץ אחד. דוגמא שקד ואפרסק יש ביניהם די דמיון המאפשר התאחות מלאה ביניהם, ולכן אם מרכיבים אפרסק על שקד הכנה והרוכב יתאחו ויהיו עץ אחד שהחלק התחתון הכנה הוא שקד והחלק העליון הרוכב הוא אפרסק, החלק התחתון כולל את השורשים ואת החלק התחתון של הגזע, החלק העליון כולל את החלק העליון של הגזע ואת הנוף שבו גדלים הפירות. כאמור מרכיבים שני עצים יחד כדי לקבל עץ אחד ששורשיו טובים ופירותיו טובים לנצל יתרונות של כל חלק. אמנם פעמים מרכיבים מסיבות אחרות כגון הרוצה לנטוע מטע של אפרסק אלא שסוג האדמה שבו רוצה לנטוע אינו מתאים לאפרסק אבל מתאים לשקד אם יקח עץ מורכב ששורשיו שקד ופירותיו אפרסק האדמה טובה ומתאימה לו וגם יקבל פירות אפרסק כרצונו.

אחר ששני החלקים של העץ התאחו קשה מאד להכיר אם הכנה היא ממין הרוכב או לא, אמנם יש מקים שהדבר ניכר שהם שני מינים ויש שמומחה יכול להכיר.

כאמור יש עצים מורכבים מאותו מין, ששני החלקים הם מין תפוח עץ, ויש עצים המורכבים משני מינים שקד ואפרסק, עצים המורכבים מאותו מין הם אינם כלאיים ומותר להרכיבם ולנטוע אותם, עץ המורכב משני מינים הוא "כלאיים" ואסור להרכיב, אסור לנטוע ואסור לעבוד אותו, כלומר אסור להשקות, אסור לזבל, אסור לגזום, אסור לעדור, כללו של דבר אסור לעשות שום פעולה המועילה לעץ. ולא עוד אלא גם אסור לקיימו אלא חייבים לעקור את העץ. [עי' תשובות חתם סופר יו"ד סימן רפח וחלק ו סימן כח, חזון איש כלאים סימן ג אות ג ד"ה נראה]

כלומר הנוטע עץ מורכב משני מינים שהם כלאיים זה בזה אינו גומר את האיסור בשעת הנטיעה אלא בכל פעולה שיעשה להחזקת העץ במשך כל השנים שהעץ קיים עובר איסור, ולא עוד כל הזמן יש עליו חיוב לעקור את העץ ואם אינו עוקר עובר על איסור של קיום כלאיים אמנם הפירות שצומחים על עץ כלאיים מותרים באכילה.

כאמור רוב עצי הפרי הם מורכבים חלק מורכב בהיתר ואינו כלאיים, וחלק מורכב באיסור והוא כלאיים. עץ המורכב מין על מינו אינו כלאיים והמורכב מין על שאינו מינו הוא כלאיים, במאמר זה אין אנו עוסקים בהגדרת המינים מה נקרא מין אחד ומה נקרא שני מינים אך נציין שהגדרת מין בהלכה היא שונה מהגדרת המין על ידי אנשי מקצוע חקלאים גננים אגרונומים בוטניקאיים וכו', יתכן שאשר לדעתם הוא מין אחד בהלכה נחשבים לשני מינים, וכן להיפך מה שהם קוראים שני מינים בהלכה הם מין אחד.

כיון שהקריטריונים לקביעת מין בהלכה ובמדע הצמחים אינם זהים, ולפעמים אף אינם דומים זה לזה. לכן אף אם הגנן ובעל המשתלה אומרים שעץ זה מורכב על מינו, אינו נאמן לקבוע מה הוא מין אחד ומה הוא שני מינים. כל זה אפילו אם נאמר שבעל המשתלה הוא אדם נאמן ואנו סומכים עליו, אבל האמת היא שכמו שפשוט שלא קונים בשר באיטליז שבעל האיטליז מעיד על מרכולתו שהבשר כשר למהדרין מן המהדרין, וקל וחומר שאם בעל האיטליז אינו שומר תורה ודאי שלא נסמוך עליו כשאומר כשר הוא, כך בקניית עץ אין לסמוך על הגנן או על בעל המשתלה לומר כשר הוא בין אומר שהעץ מורכב על מינו ובין שאומר שאינו מורכב כלל, אבל כאמור גם אם הם נאמנים עלינו כל זמן שאינם בקיאים בהלכה לקבוע מה הוא אותו מין ומה הוא מין אחר, אין לסמוך כלל על דבריהם, אלא צריך לקנות ממשתלה שיש עליהם פיקוח הלכתי מגוף מוסמך.

המסקנה מהדברים שכתבנו הרוצה לנטוע עץ פרי בגינתו ובחצרו ראשית עליו לבדוק ברשימת העצים שברשימות בית המדרש, או לשאול בקי בהלכה וגם בהרכבות עצים, האם באותו מין שהוא רוצה לנטוע יש חשש הרכבת כלאיים, אם יש, אין לסמוך על המוכר ועל בעל המשתלה האומרים שהעץ שהם מוכרים אינו מורכב כלל או שהוא מורכב על מינו, אין לסמוך עליהם משתי סיבות: א. אין המוכרים נאמנים להעיד על סחורתם, ובמיוחד אם המוכר אינו שומר תורה ומצוות, כשם שאין סומכים על בעל מסעדה אף שאומר שהכל כשר למהדרין מן המהדרין ואף יותר מכל המהדרין. ב. אף שהמוכר ובעל המשתלה עושים רושם שהם "מבינים" גדולים ובעלי מקצוע לעילא ולעילא [בדרך כלל הרושם נוצר משום שבחגורתם מזמרה מקצועית, ברגליהם מגפיים מלאות בוץ, ובפיהם שמות של צמחים רבים ושמות של חומרי ריסוס ודישון וכו'] הנסיון מוכיח שבדרך כלל המוכרים אתם מתעסק הקונה הקטן שקונה עץ בודד או מספר עצים אינו בעל מקצוע, וידיעותיו מצומצמות, אינו מקפיד לקבל תעודה מוסמכת מהשתלן הגדול המעידה על איזה כנה מורכב העץ, ואין לו ידע מבוסס ואמיתי אלא הוא ניזון משמועות ומסברות. רק שתי אפשרויות קיימות או לקנות במשתלה שיש לה תעודת כשרות מגוף מוסמך, וגם במשתלה זאת יש לבדוק אם התעודה מתייחסת לכל הנמכר באותו מקום ואת תאריך תוקף התעודה. האפשרות השניה לנטוע עצים שאין בהם כלל הרכבות אסורות – שאין מרכיבים אותם על מין אחר".