תת הצג בדף הבית

תוכן הענינים:

 • לקראת שבת הארץ

 • משתלות בפיקוח

 • פירות הדר- מעשר שני או עני

 • ערלה ולוח ערלה

 • חלה

 • פרוטה חמורה
 • מעשר עני שלא ניתן לעני

 • ספרים: דברי שיר, זרע הארץ

תוכן הענינים:

 • שנת מעשר עני

 • מסורת על כשרות העופות

 • תשובות ראשונים מכת"י

 • הקרן לחילול מעשר שני

 • ערלה ולוח אחוזי ערלה

 • חלה

 • המכון לחקר החקלאות

 • הרימון וחלקיו בהלכה

להזמנות ניתן לפנות לבית המדרש בטלפון 026488888

,Covers all the laws of Kil'ayim and their practical applications

.explained clearly and simply

.Translated into English by Rabbi Reuven Butler Shlita

קיצור הלכות כלאי זרעים וכרם. החוברת כוללת דיני הרחקה בין מיני צמחים, טבלת הרחקות, שיעור הרחקות בעציצים ובאדניות, ומבוא לכלאי גפן וכרם.

 

חוברת להנחלת הלכות תרו"מ לתלמידות

כתובה בלשון ברורה ומעניינת ומיועדת לכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי. החוברת כוללת עבודות, מדבקות ושקף המסביר את נוסח הפרשת תרו"מ. לחוברת זו ניתן לרכוש מדריך למורה ולהורה.

 ביאור תמציתי ובהיר על המשניות עם הפניות לליבון הסוגיות בתוספת עיקרי ההלכה כפי העולה מהמשנה ומפרשיה, ערוכים ביד הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א מרבני ופוסקי בית המדרש, ספר זה מצטרף לספרו על משניות שביעית שעורר הדים רבים ונלמד ע"י אלפי לומדים, באותה מתכונת שיצא לאור בערב שנת השמיטה הנוכחית ע"י בית המדרש.

ח"א- פרקים ד' – ו' מהדורת קרן רא"ם

נערך ע"י הרב שמחה אידלשטיין שליט"א

על הדף הובאו: שינויי נוסחאות, ילקוט ראשונים, ביאורי הגר"א וכרמי שמחה.

נוספו עליהם: ירושלמי נוסחת הרש"ס ופירושו, ירושלמי מהדורת אמסטרדם עם פירוש מהר"א פולדא וניר, ירושלמי דפוס וילנא עם פירוש פני משה ורדב"ז, משניות עם פירושי רבותינו הראשונים, משניות עם פירושי הרע"ב, תוס' יו"ט ועוד, לקט סוגיות עיקריות מן תלמוד בבלי.

בהוצאת המכון ללימודי המצוות התלויות בארץ שע"י ביהמ"ד גבוה להלכה בהתיישבות.